วัดแม่เตาไห


ประวัติและความเป็นมา

วัดแม่เตาไห ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดแม่เตาไห ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน(แต่เดิมสันนิฐานว่าชื่อบ้าน “แม่คำเก้าไห” (“คำ” ในภาษาเหนือคือ “ทองคำ” ในภาษาไทยกลาง) ต่อมาเกิดความแห้งแล้ง ขาดน้ำกินน้ำใช้ถึงขนาดที่ว่าเต่าร้องไห้ เพราะไม่มีพืชผักและน้ำ จึงมาเป็น บ้านแม่เต่าไห้และกร่อนเสียงมาเป็นแม่เตาไห)  สร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2411 โดยความร่วมมือของชาวบ้าน ได้สร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุเรื่อยมา จนได้รับพระราชทานตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

มีที่ดินอยู่ 3 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา มีอาณาเขต ทิศเหนือจด ถนนสาธารณะ ทิศใต้จด สวนของราษฎร  ทิศตะวันออกจด คลองชลประทาน ทิศตะวันตกจด บ้านของราษฎร

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang