วัดป่าบง


ประวัติและความเป็นมา

วัดป่าบง ตั้งอยู่เลขที 3 หมู่ 2 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างวัดเมื่อปี พุทธศักราช 2440 ด้วยความร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกันของประชากรในหมู่บ้านป่าบง และ หมู่ บ้านใกล้เคียงเพื่อเป็นบุญเขต โดยก่อนหน้านั้น มีวัดเดิมคือวัดนันทาราม (ปัจจุบันวัดร้าง) ซึ่งเป็นที่ลุ่มประสบอุทกภัยหลายครั้งจนไม่สามารถใช้สถานที่นั้นได้อีก จึงได้ประชุมปรึกษากันถึงเรื่องการสร้างวัดใหม่ ในที่ประชุมมีมติสร้างวัดใหม่ โดยให้อยู่บนพื้นที่ ๆ สูงกว่าเดิม เพื่อลดปัญหานํ้าท่วม พอได้พื้นที่ ๆ จะสร้างวัด ก็ได้ขออนุญาตและดําเนินการสร้างวัดขึ้นตามกําลังโดยลําดับ ในปีพุทธศักราช 2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นวัดโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย และมีพระภิกษุ สามเณร จําพรรษามิได้ขาด อีกทั้งได้สร้างเสนาสนะเพื่อรองรับสาธุชนทั้ง 4 หมู่บ้าน (บ้านป่าบง,บ้านหนองไฮ,บ้านสหกรณ์ซอยสิบและสหกรณ์บ้านไร่) มีการบรรพชาอุปสมบททุกปี

ปีพุทธศักราช 2516 ได้ก่อสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม โดยมีคุณแพทย์สัตวการ(เสงียม  ทัศนะพยัคฆ์) เป็นต้นบุญใหญ่ร่วมกับคณะศรัทธาวัดป่าบงสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช 2520 ได้ทําการฉลอง(ปอยหลวง)ขึ้น

ปีพุทธศักราช 2525 ได้ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นทดแทนหลังเดิม ซึ่งไม่พอรองรับจํานวนของพระภิกษุสามเณรที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นในทุกปีพระอธิการสุ่ม อาจิตตธัมโม (วงศ์หาญ) เจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2536

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang