ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับ Dr. Maria Diana P. Jantakad


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับ Dr.Maria Diana P. Jantakad ที่ปรึกษาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (บุคลากรเกษียณราชการ) เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือการทำงานร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Maejo University Archives’s Volunteer” ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครช่วยงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเปิดรับอาสาสมัครที่หลากหลาย อาทิ บุคลากร ผู้เกษียณราชการ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อให้หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ที่แสดงถึงประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเอกสารอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นการถาวร เพื่อปลูกฝังทัศนคติและประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป