Learning with Archives จดหมายเหตุกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา จำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารงานจดหมายเหตุ และการค้นคว้า โดยมีบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุดให้การต้อนรับ

Learning with Archives จดหมายเหตุกับการเรียนการสอน เป็นโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานจดหมายเหตุ เพื่อใช้ข้อมูลจากงานจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การอ้างอิง โดยในรายวิชานี้อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง สถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้