ครั้งหนึ่งแม่โจ้เคยจัดงานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 The Fourth Asia Pacific Orchid Conference (APOC 4)


งานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 The Fourth Asia Pacific Orchid Conference (APOC 4)

นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมกล้วยไม้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่และในการจัดงานครั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ได้รับเลือกเป็นสถานที่การประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม พ.ศ.2535โดยถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2535

การจัดงานประกอบด้วย การประชุมทางวิชาการกล้วยไม้การจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประกวดจัดสวนกล้วยไม้การประกวดศิลปะการจัดดอกกล้วยไม้ การประกวดภาพสีและสไลด์สีเกี่ยวกับกล้วยไม้การประกวดศิลปกรรมงานกล้วยไม้ ตลอดจนการจัดรายการท่องเที่ยวและทัศนศึกษาการจัดงานครั้งนี้ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตรมีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งชาวไทยซึ่งมาจากทั่วทุกภาคของประเทศและชาวต่างชาติจำนวนมากมายหลายประเทศทั่วโลกนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของแม่โจ้ที่ได้จัดงานยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติที่ประทับใจผู้ที่ไปเที่ยวงานอีกนานเท่านานทำให้ชื่อเสียงของแม่โจ้ได้รับการกล่าวขานถึงอย่างน่าภูมิใจอีกครั้งหนึ่งและทำให้สถาบันแม่โจ้ได้รับการยอมรับถึงศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ ความเป็นสากล การยอมรับกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ และสืบเนื่องจากการจัดงานในครั้งนี้ทำให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในเวลาต่อมางานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2537 The National Agricultural Day Fair 1994 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2537 ในระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2537 ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร เผยแพร่งานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่สู่ประชาชน และเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาสถาบันแม่โจ้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี เสด็จเปิดงานเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2537 ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ กล่าวคือ การจัดนิทรรศการ การแสดง ประกวดและสาธิต การประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมบันเทิง ผู้ที่ไปร่วมงานโดยเฉพาะเกษตรกรจะได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ สามารถนำวิทยากรและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ไปปรับปรุงงานอาชีพของตนต่อไป

ที่มา : หนังสือ 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน