ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นปูชนียบุคคล ที่ชาวแม่โจ้ให้ความรักเคารพนับถือและอยู่ในดวงใจของพวกเราตลอดมา โดยท่านได้สร้างคุณูปการแก่แม่โจ้มากมาย ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 จึงถือเอาวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย

รำลึกถึงคุณงามความดีของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ได้มอบให้กับแม่โจ้

วันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี ชาวแม่โจ้ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมใจกันมาวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ เนื่องในวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมูลนิธิ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ได้จัดขึ้น โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 20 ประธานมูลนิธิ ศ.ดร.บุญศรี วังซ้าย เป็นประธานในพิธี นำกล่าวสดุดี และร่วมรวมพลังความสามัคคี พร้อมกับกอดคอร้องเพลงชาติแม่โจ้ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ได้มอบให้กับแม่โจ้

สิ่งที่ควรยกย่องในการทำงานของท่าน ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย ทั้งชีวิต การเรียน และการทำงานที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกแม่โจ้ อาทิ ท่านเป็นนักประชาธิปไตยตัวอย่าง ,เป็นผู้มีเมตตาธรรม,เป็นผู้มีความคิดและพัฒนางานใหม่ ,เป็นนักพัฒนาชนบท,เป็นผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ,เป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยม , เป็นครูที่ประเสริฐ และ เป็นผู้มีความสมถะ          ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย คือปูชนียบุคคล ของชาวแม่โจ้ เป็นผู้ให้วลีอมตะ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ไว้ แก่ลูกแม่โจ้ทุกคน และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 เป็นวันที่ท่านถึงแก่อนิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้สร้างอนุสาวรีย์ของท่าน ณ บริเวณลานหน้าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย และกำหนดให้ ทุกวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงท่าน