โครงการพัฒนาความร่วมของเครือข่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้


สำนักหอสมุด โดยกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น จัดการบรรยาย เรื่อง “การทำลายเอกสารราชการ” ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมของเครือข่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายโดย นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด โดยมี นางอรณา พิทยากรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย

การทำลายเอกสารราชการ