ศาลเจ้าพ่อโจ้ (ศาลเจ้าพ่อขวัญชัยมงคล)


ศาลเจ้าพ่อ แม่โจ้ พ.ศ. 2528

 

ศาลเจ้าพ่อ แม่โจ้

 

ศาลเจ้าพ่อ แม่โจ้ จากการสืบค้นข้อมูลการกำเนิดศาลเจ้าพ่อโจ้ ซึ่งไม่มีการบันทึกในเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงได้นั้น ทีมงานจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ประสานงานขอความร่วมมือจากคณาจารย์ศิษย์เก่า นับตั้งแต่รุ่นแรกๆ จนถึงรุ่น 50 การสัมภาษณ์และสืบค้นข้อมูลสามารถประมวลได้ว่าศาลเจ้าพ่อโจ้ กำเนิดขึ้นจากการได้รับงบประมาณสร้างหอพักสหมิตรในปี พ.ศ. 2501 ใช้นามสกุลของนายสนั่น สุมิตร อธิบดีกรมอาชีวศึกษาที่อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 890,000 บาท เป็นชื่อหอพัก หลังจากสร้างเสร็จ โดยระหว่างก่อสร้างนั้นได้มีการสร้างศาลเพียงตาของเจ้าที่เพื่อให้การก่อสร้างหอพัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น จวบจนนักศึกษาแม่โจ้รุ่น 34 เข้ามาไหว้ศาล โดยเรียกว่าศาลเจ้าพ่อ (ยังไม่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนัก) สันนิษฐานว่าเพื่อล้อกับเจ้าแม่ แม่โจ้ อย่างไรก็ดีในช่วงหลังศาลเจ้าพ่อมีบทบาทกับกิจกรรมรับน้องใหม่ เพราะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ได้มีการย้ายสระเกษตรสนานเดิมมายังสระแห่งใหม่ในปัจจุบัน โดยกลุ่มผู้ทำหน้าที่ประเพณีได้จัดบุคคลทำหน้าที่ตีระฆัง และบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเป็นประจำทุกปี และมีผู้คนเข้ามาสักการะกันมากขึ้นทุกปี ต่อมาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 56 ซึ่งมีกำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2536 ได้ประสานงานล่วงหน้ามายังอาจารย์โสภณ มงคลวัจน์ หัวหน้ากองกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ โดยในรุ่นมีมติให้สนับสนุนเงินงบประมาณก่อสร้างศาลเจ้าพ่อโจ้ ขึ้นใหม่ ซึ่งอาจารย์โสภณได้นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และสาขาพืชสวนประดับ มาร่วมกันสร้างบุญเสริมบารมีด้วยใจศรัทธาสาทะ หลังจากนั้นเมื่อศาลเจ้าพ่อโจ้ ก่อสร้างเสร็จแล้ว อาจารย์โสภณและทีมงานได้จัดทำป้ายชื่อขึ้นใหม่ในชื่อ “ศาลเจ้าพ่อขวัญชัยมงคล” เพื่อให้เป็น สิริมงคลต่อผู้มาสักการะ และในช่วงหลังได้มีบัณฑิต รุ่นต่อๆมาได้สนับสนุนการต่อเติม ศาลเจ้าพ่อโจ้ เพื่อให้สามารถรองรับผู้คนได้มากขึ้น ขณะเดียวกันมีข้อมูลจากผู้รู้ ที่ระบุว่าเจ้าพ่อเดิมมีชื่อว่า ศาลเจ้าพ่อ แม่โจ้ พ.ศ. 2528 ศาลเจ้าพ่อ แม่โจ้ พ.ศ. 2554 “แสนผา”

 

 

แหล่งที่มา : หนังสือ บันทึกแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (หน้า 193)