Learning with Archives จดหมายเหตุกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา (ครั้งที่ 2)


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ การค้นคว้าข้อมูลอันเป็นประวัติศาสตร์ และหลักการจัดทำ VDO Presentation เบื้องต้นโดยมีบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุดให้ข้อมูลและการต้อนรับ

Learning with Archives จดหมายเหตุกับการเรียนการสอน เป็นโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานจดหมายเหตุ เพื่อใช้ข้อมูลจากงานจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การอ้างอิง โดยในรายวิชานี้อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง สถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้