Maejo University 2nd Commencement Program – สูจิบัตรงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2

Download PDF ดาวน์โหลดไฟล์

INSTITUTE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2520-2521
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธรักราช 2522 ณ หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้

กำหนดการ

เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

-เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศนไปยังสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

-เวลา 16.45 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่มุขตึก 1 นายกสภาสถาบันฯ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เฝ้าฯรับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรอง ทรงฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงลงพระปรมาภิไธยใน สมุดเยี่ยม เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ประทับพระราชอาสน์

-นายกสภาสถาบันฯ กราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขา ต่าง ๆ ของสถาบัน

-อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร และขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 95 คน

-คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณบดีคณะธุรกิจการเกษตร กราบ บังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

-ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณตน

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท

-เสด็จพระราชดำเนินจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราช อิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย

-เวลา 18.30 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับพระตำ หนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถึงเวลา 14.15 น.

*การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปรกติขาว หรือปรกติกากีคอตั้ง สวมครุยวิทยฐานะ สุภาพชนแต่งกายสากลนิยม สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)


คำกราบบังคมทูล

ของ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2520-2521 วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ สำเร็จการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่ ในครั้งนี้ นั้น นับเป็นศิริมงคลแก่สถาบันฯ เป็นอย่างยิ่ง ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสสุด จะพรรณนาแก่คณะกรรมการสภาสถาบันฯ คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ตลอดจนผู้ซึ่งได้อุปถัมภ์และทำงานให้แก่สถาบันฯ นี้เป็นล้นพ้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย รู้สึกซาบซึ้งในพระราช กรณียกิจที่ได้ทรงมีพระเมตตาอย่างล้นเหลือต่อไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ในการ เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ทุกครั้ง ก็ได้ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทุกหมู่เหล่า เพื่อดูแลทุกข์สุขและ พระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพโดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยพระ

การพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ ก็นับว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่รบกวน เวลาอันควรพักผ่อนพระอิริยาบถของฝ่าละอองธุลีพระบาท แต่ฝ่าละอองธุลีพระ บาทก็ทรงมีพระเมตตาแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า โดยทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับสืบไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่ เปรียบมิได้

บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกตัวอธิการ บดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่ เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน กิจการของสถาบันฯ สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


คำกราบบังคมทูล 

ของรองศาสตราจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2520- 2521 วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ณ โอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบัง คมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมาโดยสังเขปดังต่อไปนี้ รายการ

ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้จัดดำเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริมและฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นบริการแก่สังคม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากเงิน งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2521 จำนวน 14,027, 850 บาท เงินรายได้ของสถาบันฯ อีก จำนวน 466,000 บาท นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้รับ เงินสนับสนุนด้านการวิจัยและส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 6,520 บาท ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากรัฐบาลองค์การ รัฐวิสาหกิจและเอกชนเป็นเงินจำนวน 70,500 บาท ปัจจุบันสถาบันฯ มีคณาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าง รวม 225 คน โดยแยกเป็นอาจารย์ประจำ 70 คน ข้าราชการ 56 คน ลูกจ้างประจำ 55 คน มีอาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 5 คน ข้าราชการศึกษาต่อภายในประเทศ 5 คน ในปีการศึก ษา 2521 สถาบันฯ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 257 คน และตั้งแต่สถาบันฯ ได้เริ่ม ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อออกไป ประกอบอาชีพ 76 คน และจะขอเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้อีก 55 คน

ในด้านการสอน สถาบันฯ ได้ดำเนินการเพิ่มสาขาวิชาในปีการศึกษา 2521 คือ สาขาพืชผักในคณะผลิตกรรมการเกษตรและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ในคณะธุรกิจการเกษตร ในปีการศึกษา 2522

ในด้านการวิจัย สถาบันฯ ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้อาจารย์ได้มี โอกาสหาประสพการณ์จากงานวิจัย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการสอนในสาขา วิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งให้มีการวิจัย โดยเน้น หนักทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มผลผลิต อาทิเช่น โครงการวิจัยที่ ได้กระทำมาแล้ว คือ

 1. อิทธิพลของอัตราการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของใบยาแห้ง
 2. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรหมู่บ้านศรีบุญเรือง เปรียบเทียบกับราษฎรหมู่บ้านแม่โจ้ซึ่งอยู่ใกล้สถาบันฯ ที่สุด
 3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรงกกลูกไก่ 3 แบบ

ในด้านงานส่งเสริม

– จัดรายการวิทยุกระจายเสียง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

– จัดรายการโทรทัศน์ เดือนละ 1 ครั้ง 

– ส่งเสริมการเกษตรที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วม ในโครงการหลวงพัฒนาเกษตรภาคเหนือ จำนวน 5 หมู่บ้าน 

– จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 

– ร่วมมือกับ SEARCA – SEAMES จัดทำบ่อผลิตแก๊สจากมูลสัตว์ เผยแพร่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ดำเนินการเครดิตยูเนียน การตั้งธนาคารข้าวเปลือก

– ทำการส่งเสริมการเกษตรให้กับชาวเขา ในพระบรมราชานุเคราะห์เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือ หมู่บ้านทุ่งหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

– เข้าร่วมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านของทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ กรป.กลาง โดยสาธิตวิธีการเพาะเห็ด ต่าง ๆ การประกอบอาหารจากถั่ว และการสร้างบ่อผลิตแก๊สจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการหุงต้ม งานฝึกอบรมและนิทรรศการ

– จัดฝึกอบรมการเกษตรแก่ผู้ประสานงานชุมชน 

– ฝึกอบรมไม้ดอก – ไม้ประดับ 

– ฝึกอบรมการเกษตรทั่วไป – ฝึกอบรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

– ฝึกอบรมการทำเชื้อและการเพาะเห็ด 

– ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ 

– ฝึกอบรมการประกอบอาหารจากถั่ว 

– ฝึกอบรมครูเกษตรกรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา

– จัดนิทรรศการการเกษตรในงานฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนของคณาจารย์ในสถาบันฯ นอกจากมีภาระผูกพันทางด้านการสอน การวิจัย ส่งเสริมและการฝึกอบรมแล้ว ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอื่น และสื่อมวลชนเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน

ในส่วนที่เกี่ยวกับนักศึกษา ได้ฝึกให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน ความเป็นเอกลักษณของไทย สนับสนุนให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเน้นให้มีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญรอยพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และพัฒนาให้การเกษตรเจริญก้าวหน้า ขจัดความยากจนของชาวชนบทให้มีฐานะดีขึ้น โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากและพร้อมด้วยความเสียสละต่อส่วนรวมและให้ทราบถึง การปฏิบัติตนระหว่างอาจารย์และศิษย์ โดยอาศัยหลักแห่งเหตุและผลสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไปในสถาบันฯ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรมก็ได้จัดตั้งชุมนุมวัฒนธรรมไทย แม่โจ้ ขึ้นด้วย

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์ ท่ามกลางสันนิบาตแห่งคณาจารย์ บัณฑิต รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลาย ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่ ดังที่ข้าพระพุทธเจ้าและคณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไปตามลำดับ กับใคร่ขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง หลายสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2520 

สภาสถาบันอนุมัติให้สำเร็จตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2521

 

สาขาพืชไร่

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

นายเม่งกก โทสินธิติ

 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

นายปรีชา ปรียาวงศากุล

 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต   

นายเจษฎาภรณ์ ชมภูจันทร์

นายชัยวัฒน ชวชาติ

นายชินั้น นิธิวัฒนพงษ์

นายชุมพล พูลศิริ

นายทัศน์ เกยงค์

นายธีรพล สงคราม

นายนคร สืบแสน

นายประสิทธิ์ โนรี

นายแปลก เดชะบุญ

นายพันศักดิ์ สิริสุทธิสุวรรณ

นายพันธ์ศักดิ์ หังศเนตร

นายพิเชษฐ ศิรวุฒินานนท์

นายมั่นใจ ไทยเจริญ

นายวิรัช หรรษาศิริพจน์

นายศุภชัย แตงสุวรรณ

นายสวัสดิ์ วรรณใหม่

นายสุวิทย์ เฉลียวฉลาด

นายสุนทร เตชะสิงห์

นายโสภณ ดอกหอม

นายสมปาน อรัญญิก

 

สาขาพืชสวนประดับ

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

นายนรินทร์ พูลเพิ่ม

 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

นางสาวกมลา ธนโชติ

นางสาวคเวียง บุตรดี

นายจรินทร์ โสตถิกุล

นายทิว มะลิทอง

นายทิพย์เจริญ ตุงคโสภา

นางสาวนริศา  วิไลแก้ว

นายบรรยง อัธยาศัยวิสุทธิ์

นายบัณฑิต จันทรงาม

นายบุญรอด ใสยิ่ง

นายบุญเลื่อน  ไชยซาววงษ์

นายปริญญา วิไลรัตน์

นายไพบูลย์ ริมจันทร์

นายไพรัตน์ วัฒนสิน

นายเลิศ ประจันพล

นายวีรเดช ฤทธิเกษร

นายสมเกียรติ มั่นเมือง

นายสุเทพ อนุรักษ์ชนะ

นายสุมิตร บุญน้า

นายสุริยา ภูศิริ

นายสุรินทร์ บุญชู

 

สาขาสัตว์ปีก

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

นายคเณศ ประสมเพชร

นายคมสินธุ์ วัฒนาพันธมานนท์

นายชูศักดิ์ นามวงษ์

นายเชิดพงศ์ กิติพันธ์

นายถนอม สุริยะ

นายทวีศักดิ์ สัตยานุการ

นายนิกร ทิพย์อักษร

นายนิพนธ์ รัตนผล

นายบัณฑิต ทำทอง

นายบุญเลิศ ศรีน้อย

นายพันธ์ ขาเกลี้ยง

นายพิชิต ไชยชมภู

นายวาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ 

นายวิเชียร เกตุพยัคฆ์

นายวีระศักดิ์ บุตรโคษา

นายสาโรจน์ พันธ์เสงี่ยม

นายสุรัตนชัย ชมชีพ

นายโสภณ ฤกษนันทน์

นายสมควร แก้ววิเศษ

นายสมดี ลานอื่น

นายอาทิตย์  กลิ่นจันทร์

นายอำนวย นาคม

 

ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2520 

สภาสถาบันอนุมัติให้สำเร็จตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2521

 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

สาขาพืชสวนประดับ

นายสุรศักดิ์ จโนภาษ

 

สาขาสัตว์ปีก

นายสมเกียรติ โสธรวงษ์

 

ประจำภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2521 

สภาสถาบันอนุมัติให้สำเร็จตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2521

 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต 

สาขาสัตว์ปีก

นางจิระพันธุ์ เมนะคงคา

นายวาด วานิช

 

ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2519 

สภาสถาบันอนุมัติให้สำเร็จตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2520

 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

สาขาสัตว์ปีก

นายสาคร สุรยกิจ

 

คณะธุรกิจการเกษตร

ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2520 

สภาสถาบันอนุมัติให้สำเร็จตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2521

 

สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

นายวิน นิยมกูล 

 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

นายบพิตร เกตุวราภรณ์

 

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

นายเกษม นนทรีย์

นายครรชิต คุณาพัทธ์

นายคำนวน เที่ยงตรง

นายชัยพร นิยะสม

นายชาติ วรรณกุล

นายชุน บัณฑโอภาสวงศ์

นายเติมพันธุ์ บุณยสิงห์

นายถนอมวงค์ แสงสว่าง

นางสาวทิวาพร วงค์ธนานันท์

นายทินกร ทิพย์เนตร

นายเทอดศักดิ์ คุณวุฒิฤทธิรณ

นางสาวนภาพร จำปาศรี

นางสาวนันทวัน ใบไพศาล

นายบุญเลิศ วงศ์มา

นายประสิทธิ์ ขวัญมี

นายปิยะ ชัยวณิชย์

นายไพรัช ศักดิ์สนิท

นายมงคล กิมแหลม

นายสัมฤทธิ์ เที่ยงธรรม

นายสุทัศน์ ฟองตระกูล

นายสมเดช กิติยศ

 

ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2520 

สภาสถาบันอนุมัติให้สำเร็จตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2521

นายเกรียงศักดิ์ วิริยะนันทวนิช

 

ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2520 

สภาสถาบันอนุมัติให้สำเร็จตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2521

นายเดชา ปริญญาชัยศักดิ์

 

รายนามบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี

ประจำปีการศึกษา 2520- 2521

สาขาพืชไร่

เหรียญทอง ได้แก่

นายเม่งกก โทสินธิติ

 

สาขาพืชสวนประดับ

เหรียญทอง ได้แก่

นายนรินทร์ พูลเพิ่ม

 

สาขาบริหารธุรกิจ

เหรียญทอง ได้แก่

นายวิน นิยมกูล

 

สาขาสัตวบก

เหรียญเงิน ได้แก่

นายทวีศักดิ์ สัตยานุการ

 

รายนามนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี

ประจำปีการศึกษา 2520

 

สาขาสัตว์ปีก

เหรียญทองแดง ได้แก่

นายอวยชัย ประภัสสร

 

สาขาบริหารธุรกิจ

เหรียญทองแดง ได้แก่

นายประเสริฐ แสนเรือง

 

ทุนการศึกษาที่ได้มอบให้นักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2520- 2521

เงินงบประมาณแผ่นดิน

 1. ทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับงบ ประมาณแผ่นดินประจำปี 2521 จำนวน 15,000 บาท จัดสรรเป็นทุนอุดหนุน การศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,500 บาท
 2. ทุนคณะธุรกิจการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร ได้รับงบประมาณ แผ่นดินประจำปี 2521 จำนวน 10,000 บาท จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,500 บาท 

 

ทุนการศึกษาขององค์การ บริษัทและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

 1. ทุนบริษัทน้ำมันปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด จำนวน 50,000 บาท จัด สรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
 2. ทุนหอการค้าอเมริกัน จำนวน 6,000 บาท จัดสรรเป็นทุนอุดหนุน การศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
 3. ทุน อี.วาย.พุ่ง จำนวน 3,000 บาท จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการ ศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3, 000 บาท
 4. ทุนคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ จำนวน 5,000 บาท จัดสรรเป็น ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2, 500 บาท
 5. ทุนคุณพัลลภ หมอสมบูรณ์ จำนวน 2,000 บาท จัดสรรเป็นทุนอุด หนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
 6. ทุนงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4,500 บาท จัดสรร เป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,500 บาท

คำปฏิญาณ

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2520 – 2521

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส นาบัณฑิตซึ่งสำเร็จ การศึกษาได้รับพระราชปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณ

“ข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณว่า จะประกอบอาชีพโดยใช้ศิลปวิทยาการที่ ได้รับประสิทธิประสาทจากสถาบันฯนี้โดยยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ความเคารพสักการะแด่ ครู อาจารย์ จะใช้ศิลปวิทยาการ แต่ในทางที่เป็นคุณประโยชน์ ไม่เกลือกกลั้วในโทษ อกุศลกรรมชั่วร้าย จะแผ่ ขยายเกียรติคุณและวิชาชีพให้ไพศาล จะสมานสามัคคีพลีประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม จะยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณนี้ตราบชั่วชีวิต”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ