พระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้


จากข้อมูลจารึกปรากฏบนป้ายใกล้กับประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค สัญลักษณ์ของการเกษตรบนฐานกลางสระน้ำ

“พระพิรุณทรงนาค อนุสรณ์แม่โจ้ รุ่น 27”

พระพิรุณหรือพระวิรุณหรือพระวรุณ เป็นเทพเจ้าแห่งฝน แห่งน้ำ หรือทะเลเป็นผู้บันดาลให้ฝนตก เป็นโลกบาลทิศประจิม(ทิศตะวันตก) พญานาคเป็นพาหนะของพระพิรุณและเป็นกำลังในการให้น้ำ พระพิรุณทรงนาคจึงเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์อันสืบเนื่องจากพื้นแผ่นดิน…แม่โจ้จึงให้พระพิรุณทรงนาค เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันสืบต่อมา

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 27 (2505) ออกแบบโดยอาจารย์ นิกร อักษรพรหม จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หลังจากสร้างเรียบร้อยได้มีการขุดสระปลูกบัวล้อมรอบพระพิรุณทรงนาค และต่อมามีผู้ไปขุดดินกลบสระเพื่อให้ผู้คนเข้าสักการะอย่างใกล้ชิด แต่อาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย ในฐานะผู้อำนวยการได้สั่งให้ขุดสระใหม่ เนื่องจากนาคเป็นสัตว์ที่คู่กับน้ำ จะต้องอยู่คู่กัน โดยบูรณะตามวาระโอกาศจนมีความสมบูรณ์และสง่าจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

โดยทุกวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีจะมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาคโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเป็นทางการ

 

แหล่งที่มาหนังสือ บันทึกแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (หน้า 190)