วัดศรีงาม 


ประวัติและความเป็นมา

วัดศรีงาม ตั้งอยู่เลขที่ 62 (242) บ้านศรีงาม หมู่ที่ 5 ต. แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 207 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 39 วา จดทางเดินและหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 49 วา จดทางเดินและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกประมาณ 49 วา จดโรงเรียน ทิศตะวันตกประมาณ 45 วา  จดทางเดินและน้ำแม่ปิง อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ เป็นตึกสองชั้น

Processed with VSCO with h5 preset

วัดศรีงาม สร้างเมื่อ พ.ศ.2406 โดยพ่อเลี้ยงธรรมธิและแม่เลี้ยงสวน เป็นผู้นําชาวบ้าน สร้างวัดขึ้น มีพระวงษ์ชาวจากวัดมงคลประสิทธิ์เป็นประธานในการก่อสร้าง วัดนี้เดิมชื่อว่าวัดเตาปูน ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดศะหรีงาม ต่อมาเพี้ยนเรียกเป็นวัดศรีงาม จนปัจจุบันได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวม 7 รูป ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2503 ปัจจุบันได้หยุดทําการไปแล้ว และมีที่ทําการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จนถึงปัจจุบัน

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang