ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยและศูนย์เรียนรู้อัตลักษณ์วิถีเกษตรวิถีแม่โจ้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย สืบต่อจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้