ฐานเรียนรู้นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จัดแสดงนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย อาทิเช่น การช่วยชีวิตเอ็มบริโอ การเพิ่มจำนวนโครโมโซม การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือกพืช ทำให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงามในเวลาอันรวดเร็ว โดยฐานได้จัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น ลูกผสมหน้าวัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ ปทุมมาที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยใช้ความรู้และเทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพันธุศาสตร์มาบูรณาการจนได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงาม หงส์เหินที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยการผสมระหว่างสายพันธุ์ป่ากับสายพันธุ์การค้าท่าทำให้ได้หงส์เหินที่มีลักษณะแปลกใหม่ สวยงาม นอกจากนี้ยังจัดแสดงไม้ดอกและไม้ประดับต่าง ๆ เช่นอาฟริกันไวโอเล็ต บีโกเนีย พรม เป็นต้น รวมทั้งจัดแสดงวิทยาการความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

*หมายเหตุฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบ

  1. ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
    สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โทร. 0992693111
  2. อ. ดร. ธีรนิติ พวงกฤษ
    สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โทร. 0895511584

ผู้ประสานงาน

นางสาวนรากร เรืองศรี
สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โทร. 0645086909

Location