22, 27, 43, 48, 50

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา รวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญา ตำนาน ความเชื่อ ภาษาล้านนา

ที่มาและความสำคัญ

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความสำคัญกับการทำการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนล้านนา เป็นสถานที่ฝึกอบรม สาธิตการทางการเกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา การจำลองกลุ่มบ้านล้านนาและวิถีของคนล้านนา การจัดนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรล้านนา การไถนาโดยใช้ควาย วัฒนธรรมการปลูกข้าว การดูแลป้องกันศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การปลูกผักสวนครัวหลังบ้านและริมรั้วบ้าน การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ เช่น ไก่หลุม หมูหลุม เป็นต้น การน้อมนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เกษตรกร และผู้ที่สนใจในการเข้าศึกษาดูงาน สาธิตและฝึกอบรม และยังสนับสนุนการเรียนการสอน รายวิชา ผษ101 เกษตรชีวิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการลงปฏิบัติงานฟาร์มของ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

การถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนล้านนา

 • พิธีกรรมแฮกนา
 • พิธีสู่ขวัญข้าว
 • พิธีมัดมือควาย

ความสำคัญของการทำเกษตรแบบธรรมชาติ

 • การผลิตเชื้อราขาว
 • การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด
 • การผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
 • การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ในหลุม (ไก่หลุม,หมูหลุม)

การผลิตเชื้อราขาว  ทำได้ 3 อย่าง

          การใช้ประโยชน์ ช่วยย่อยสลาย ปรับความเป็นกรด-ด่าง ทำให้ดินสามารถปล่อยแร่ธาตุได้ดี ทำให้ดินมีออกซิเจนไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พืชต้านทานโรค ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต กำจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดมลภาวะ

 • การเก็บเชื้อราขาว (IMO1)
 • การทำหัวเชื้อราขาว (IMO2)
 • การทำหัวเชื้อขยาย (IMO3)

การผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด

 • ประเภทที่ 1 จากพืช (พืชสีเขียว ผลไม้สุก พืชสมุนไพร)
 • ประเภทที่ 2 จากน้ำซาวข้าว (นมสด เปลือกไข่ ถ่านกระดูกสัตว์)
 • ประเภทที่ 3 จากสัตว์ (เศษกุ้ง หอย ปู  ปลา  ไส้เดือน  รกหมู)

การผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์

 • วัสดุที่ใช้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่ สาบเสือ ใบยูคา ใบสะเดา ใบยาสูบ ไหลแดง(โล่ติ้น) หนอนตายยาก ตะไคร้หอม บอระเพ็ด กระเทียม พริกขี้หนู ดีปลี ฯลฯ
 • อัตรา   พืช 7 กก. : น้ำตาลทรายแดง 3 กก.
 • ข้อบ่งใช้
  • พ่นศัตรูพืช        3-4     ช้อน  ต่อน้ำ 10 ลิตร
  • พ่นศัตรูสัตว์      3-4     ช้อน  ต่อน้ำ 10 ลิตร
  •  พ่นวัชพืช         7-10    ช้อน  ต่อน้ำ 10 ลิตร

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  ระดม  เบอร์โทรศัพท์ 081-3877736

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

สังกัด สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Leave a Reply