ชื่อเรื่อง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ปรัชญา
มุ่งมั่นศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรธรรมชาติในระดับภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ
1. สร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ ในระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรเคมี และเสริมการใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบเกษตรเคมีดั้งเดิม
2. สร้างเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาพและเสียงในภาษา กลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาสากล
3. เผยแพร่บริการวิชาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัยพัฒนาสู่ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร รวมถึง ผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และเกษตรเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านศูนย์เรียนรู้ และระบบออนไลน์
4. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริหาร จัดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน

ติดต่อ : โทร 053-873730 มือถือ 062-4616966,084-4888305 (เปิดทำการ 8.30-17.00 น. ในวันเวลาราชการ)
E-mail : maejonaturalcenter@gmail.com

เว็บไซต์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แหล่งข้อมูล : สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 อีเมล์ : maejonaturalcenter@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 053-873728

2566

ไทย