รายละเอียด

โครงการนี้ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทยขึ้น  ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชเศรษฐกิจประเภทต่างๆ  โดยเฉพาะกล้วยไม้  จึงมีนโยบายส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องดังกล่าว  และดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการการรวบรวมข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้ที่ทรงพระราชทานนามและอนุรักษ์กล้วยไม้ตามพระนามที่หาดูได้ยากไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคัทลียา ควีนสิริกิติ์ เอสโคแซนดาสุคนธรัศมิ์ เอื้องศรีประจิม เอื้องศรีอาคเนย์ เอื้องศรีเชียงดาว ฟาแลนนอฟซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ หวายชมพูนครินทร์ หวายโสมสวลี  เป็นต้น  ตลอดจนเข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากหลากหลายแห่ง แสวงหาข้อมูลเชิงภาพถ่ายดิจิทัล ภาพลายเส้น การเพิ่มคุณภาพแก่ข้อมูล  การจัดระบบดรรชนีที่เอื้อต่อการสืบค้นอย่างละเอียด และการเผยแพร่สารสนเทศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้บริการวิชาการบนเว็บหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนาเชิงนวัตกรรมทางการเกษตร  รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ  ซึ่งเป็นการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร
Mr.Nares Sirigasorn
คณะผลิตกรรมการเกษตร
nares@mju.ac.th
0-5387-3067

นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล
Mr.Sutham Umasangtongkul
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักหอสมุด
sutham@mju.ac.th
0-5387-3207

นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
somchai@mju.ac.th
0-5387-3278

นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา
Mrs.Tanyalak Arayapitaya
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
กองแผนงาน
tanyalak@mju.ac.th
0-5387-3114

เข้าสู่ฐานข้อมูล