การทําเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

การทําเกษตรแบบธรรมชาติ(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) โดยใช้สัตว์เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตร เน้น 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) ใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น 3) ปลอดภัยจากสารพิษ (ไม่ใช้สารเคมี) […]

การใช้ด้วงเต่าตัวห้ำและเชื้อราควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

การใช้ด้วงเต่าตัวควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วงเต่าตัวห้ำ (predatory beetle) ด้วงเต่าตัวห้ำ เป็นแมลงในอันดับ Coleoptera อยู่ในวงศ์ Coccinelidae มีเชื่อสามัญเรียกว่า […]