บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ

นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ และนางสาวอรวรรณ สุรักษ์ พนักงานเข้าและเย็บเล่ม บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลคชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ…

Read More »

วัดหนองแสะ

ประวัติและความเป็นมา วัดหนองแสะ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 3…

Read More »

วัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาส

ประวัติและความเป็นมา วัดอินทราวาส หรือวัดต้นเกว๋น ตั้งอยู่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เส้นทางหางดง – สะเมิง) วัดต้นเกว๋น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่ง  แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม…

Read More »

วัดศรีงาม 

ประวัติและความเป็นมา วัดศรีงาม ตั้งอยู่เลขที่ 62 (242) บ้านศรีงาม หมู่ที่ 5 ต. แม่แฝก…

Read More »

วัดแม่แฝกหลวง

ประวัติแม่แฝกหลวง วัดแม่แฝกหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 77 บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่…

Read More »

วัดสบแฝก

ประวัติและความเป็นมา วัดสบแฝก หมู่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดราษฎร์มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ….

Read More »

วัดศรีทรายมูล (แม่แต)

ประวัติและความเป็นมา วัดศรีทรายมูล (แม่แต) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย…

Read More »

วัดพระธาตุจอมกิตติ

ประวัติและความเป็นมา วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นพระเจดีย์รูปทรงปราสาท…

Read More »

วัดป่าบง

ประวัติและความเป็นมา วัดป่าบง ตั้งอยู่เลขที 3 หมู่ 2 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างวัดเมื่อปี…

Read More »

วัดเจดีย์แม่ครัว

ประวัติความเป็นมา วัดเจดีย์แม่ครัว  ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อในอดีตนั้น…

Read More »

วัดบ้านโป่ง

ประวัติวัดบ้านโป่ง  วัดบ้านโป่ง  ตั้งอยู่เลขที่153 หมู่ที่ 2 ตําบลแม่แฝก เขต 1 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่…

Read More »

วัดแม่เตาไห

ประวัติและความเป็นมา วัดแม่เตาไห ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت