บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ


นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ และนางสาวอรวรรณ สุรักษ์ พนักงานเข้าและเย็บเล่ม บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลคชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ระหว่างวันที่ 3-13 ธันวาคม 2562 ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีเนื้อหาการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรจดหมายเหตุประเภทเอกสารจดหมายเหตุ หนังสือ และเอกสารขนาดใหญ่เช่น แบบแปลน โดยได้เรียนรู้วิธีการล้างเอกสารเพื่อลดความเป็นกรดของเอกสาร การเคลือบผนึกเอกสารด้วยกระดาษสาญี่ปุ่น การเข้าเล่มเอกสาร หนังสือ ด้วยการเย็บกี่ (Thread Sewing) การทำกาวเฉพาะสำหรับการซ่อมเอกสาร การอบเอกสารเพื่อทำลายแมลง นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการ และจัดระเบียบเอกสารจดหมายเหตุประเภท รูปภาพ โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ ฝ่ายอนุรักษ์ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ คุณเสถียร โชติชะวงค์ และคุณประภาส โชติชะวงค์ ได้ให้ความรู้ รวมถึงถ่ายทอดเทคนิค และวิธีการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ในครั้งนี้