กิจกรรมปลูกข้าวแบบล้านนา


ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลคชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวแบบล้านนา ภายใต้โครงการ “แฮกนาปลูกข้าวและแฮกเกี่ยวข้าวชาวล้านนา” โดย พ่อครูนิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีอาชีพทำนามาตลอดชีวิต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบชาวล้านนา ซึ่งจัดโดยคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ Organic University Green และ Eco University ในงานประกอบด้วยการแสดงฟ้อนรำชุด “ฟ้อนบูชาขวัญข้าว พิธีแฮกนาปลูก การสาธิตการไถนาแบบโบราณด้วยควาย และการไถนาด้วยรถไถเดินตาม พิธีมัดมือควาย ทำขวัญควาย พิธีบริจาคควายให้เกษตรกร การสาธิตการปลูกข้าวแบบหน้าดำ ข้าวนาหว่าน และข้าวนาโยน

ติดตามข้อมูล พิธีแฮกนา ได้ที่  http://www.archives.mju.ac.th