ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก เยี่ยมชมกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้


นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 3 สำนักหอสมุด ในการเยี่ยมชมงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพูดคุยพร้อมให้โอวาทแก่บุคลากรสำนักหอสมุด