รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เยี่ยมชมฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ


เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าเยี่ยมชมฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด เพื่อรับชมการดำเนินการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน