บันทึกประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลคชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ (Maejo Series 3 : รุ่น 30 – 39) ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการรวบรวมและนำเสนอสิ่งที่มีค่าแก่การบันทึกในประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้” ในช่วงปี 2516-2517 ให้เป็นมรดกของแม่โจ้สืบไป และเพื่อเป็นการก้าวสู่ 100 ปี ของแม่โจ้ อย่างมั่นคงและสมบูรณ์ และที่ประชุมได้มีมติให้ คุณประวิทย์ ตันทวีย์ แม่โจ้รุ่น 30 เป็นประธาน Maejo Series 3 และคุณธนานนท์ ทั่วประโคน แม่โจ้รุ่น 38 เป็นประธานคณะทำงานรวบรวมประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”