บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการและการทำลายเอกสาร” กับบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย วิมาลา และนายอริสมันต์ แสนอุโมงค์ บุคลากรในฝ่ายฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการและการทำลายเอกสาร ร่วมกับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร และแนวทางการทำลายเอกสารของหน่วยงาน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดการเอกสาร และตารางกำหนดอายุเอกสารขององค์กรต่อไป