ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม Human Book : หนังสือมีชีวิต


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม Human Book : หนังสือมีชีวิต โดยได้รับเกียรติจากคุณวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีล้านนา

โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องจากฝ่ายจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุดตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างรูปแบบการบริการให้มีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการใหม่ (นวัตกรรมบริการ) และบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป  และการบริการสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ซึ่งการหาความรู้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการอ่านจากหนังสือเท่านั้น  หากแต่ยังสามารถหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้จากตัวบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนหนังสือมีชีวิต (Living Book) ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด  หรือเล่าเรื่องราวความรู้ทัศนคติ ความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองชำนาญหรือเชี่ยวชาญ อันเกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ มา นับเป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้อีกหนึ่งช่องทาง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ เป็นกิจกรรมของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต (Living Library) อีกด้วย