การทําเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

การทําเกษตรแบบธรรมชาติ(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) โดยใช้สัตว์เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตร เน้น 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) ใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น 3) ปลอดภัยจากสารพิษ (ไม่ใช้สารเคมี) […]