อาคารช่วงเกษตรศิลป์


อาคารช่วงเกษตรศิลป์ เป็นอาคารตึกครึ่งไม้ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,863 ตารางเมตร หลังคาทรงปั้นหยา ปีงบประมาณที่ได้มา พ.ศ. 2498 ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 1,700,000 บาท โดยให้ชื่อเป็นเกียรติแก่พระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัด ครูประถมกสิกรรมภาคพายัพ แต่เดิมอาคารนี้ใช้เป็นอาคารอํานวยการของโรงเรียน

 

เคยใช้เป็นอาคารจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรกองบริการการศึกษา และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มาตามลําดับ

แหล่งที่มา : หนังสือบันทึกแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้