ประชุมเตรียมความพร้อมการกลับมาเปิดให้บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยในช่วงการระบาดของ COVID-19


วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ประชุมเตรียมความพร้อมหากต้องกลับมาเปิดให้บริการ (REopening MJU Archives) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ณ สถานที่บริการ (Onsite) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และหารือการส่งเสริมบริการออนไลน์ของฝ่ายจดหมายเหตุฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและความปลอดภัยในสุขชีวอนามัย ทั้งนี้ฝ่ายจดหมายเหตุฯได้จัดทำมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากร