วัดทุ่งหมื่นน้อย


วัดทุ่งหมื่นน้อย ตั้งอยู่ เลขที่ 289 หมู่ 9 บ้านทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เดิมวัดทุ่งหมื่นน้อยนี้เป็นวัดร้าง วัดสร้างเมื่อไรนั้นไม่มีประวัติเพียงแต่มีคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้น จากคำบอกเล่าว่ามีขาวบ้านชื่อพ่ออุ้ยหมื่น และแม่อุ้ยหน้อย เป็นคนบริจาคที่เพื่อสร้างวัด แต่กระนั้นก็ไม่ได้มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ อีกข้อสันนิฐานหนึ่งอาจเป็นชื่อของผู้ที่มอบพื้นที่ให้สร้างวัดที่มีตำแหน่งทางราชการเป็นท่านหมื่น อันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเช่นเดียวกัน สมัยก่อนชาวบ้านอาศัยอยู่ท้ายวัด วัดจะอยู่หัวบ้าน แต่มาตอนหลังทางท้ายหมู่บ้านเกิดน้ำท่วมชาวบ้านเลยหนีขึ้นมาปลูกบ้านบนที่ดอน ปัจจุบันวัดเลยอยู่ท้ายหมู่บ้าน วัดนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอำเภอสันทราย

ในสมัยก่อนมีพระภิกษุเวียนมาจำพรรษาบ้าง ไม่มีบ้าง จนกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นช่วงเวลาหนึ่ง ไม่มีคนดูแลวัดชาวบ้านเลยเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงที่บริเวณวัด  และวัดนี้ได้เจริญขึ้นมาในสมัยที่หลวงพ่อชัย ชยฺยวุฒฺโฑ ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด ปัจจุบันมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถที่สร้างแบบล้านนา ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบาตร กุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี เจดีย์  วัดทุ่งหมื่นน้อย ได้มีการลงทะเบียนวัดไว้ว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

  1. พระอินตา สุเมโธ (พ.ศ. 2440 – 2462)
  2. พระบุญเป็ง ฐานธมฺโม (พ.ศ. 2462 – 2469)
  3. พระปัน จกฺกธมฺโม (พ.ศ. 2469 – 2475)
  4. พระบุญปั๋น จนฺทวํโส (พ.ศ. 2475 – 2488)
  5. พระบุญมา อาภาโส (พ.ศ. 2488 – 2502)
  6. พระชัย ชยฺยวุฒฺโฑ (พ.ศ. 2502 – 2512)
  7. พระดวงจันทร์ ธมฺมปญฺโญ (พ.ศ. 2512 – 2517)
  8. พระวิชัย อคฺควณฺโณ (พ.ศ. 2517 – 2523)
  9. พระปฐม ปญฺญาธโร (พ.ศ. 2523 – 2525)
  10. พระอำนวย อคฺคธมฺโม (พ.ศ. 2525 – 2527)
  11. พระทศพล ธมฺมรโต (พ.ศ. 2527 – 2539)
  12. พระอธิการอมร ชินวโร (พ.ศ. 2539 – 2547)
  13. พระใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)

พระใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร
เจ้าอาวาส