ศึกษาระบบ Ica Atom และมาตรฐาน ISAD (G) ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


Photo 8-2-2559 BE, 15 14 27 Photo 8-2-2559 BE, 15 14 38 Photo 8-2-2559 BE, 15 14 51

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย วิมาลา และนายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ เข้าศึกษาดูงานระบบจัดการข้อมูลจดหมายเหตุ ica Atom และมาตรฐานการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุ ISAD(G) ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559