แสดงความยินดีกับบุคลากรหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ


นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น พร้อมบุคลากรกลุ่มภารกิจฯเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายถาวร รัตนา หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในปี 2559 ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

Photo 6-24-2559 BE, 08 27 57

ถ่ายภาพรวม