การประชุม “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร”


          เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม 2566 บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ (Maejo Series 3 : รุ่น 30 – 39) จำนวน 28 ท่าน ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อวางแผนหารือการกำหนดขอบเขตเนื้อหาการบันทึกในประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้” ในช่วงปี 2516-2517 ให้เป็นมรดกของแม่โจ้สืบไป โดยในการประชุมได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช และประธาน/ตัวแทนแต่ละรุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 30-39 ที่ได้มาร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ และที่ประชุมได้มีมติให้ คุณประวิทย์ ตันฑวีย์ แม่โจ้รุ่น 30 เป็นประธาน Maejo Series 3 ในการดำเนินการประชุมดังกล่าว