การประชุม “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร”


เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ (Maejo Series 3 : รุ่น 30 – 39) จำนวน 19 ท่าน ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการวางแผน การกำหนดเนื้อหา และนำเสนอสิ่งที่มีค่าแก่การบันทึกในประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้” ในช่วงปี 2516-2517 ให้เป็นมรดกของแม่โจ้สืบไป ในการประชุมได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อำนวย ยศสุข และ ท่านภาคีนัย ณ เชียงใหม่ ที่ได้มาร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ และที่ประชุมได้มีมติให้ คุณประวิทย์ ตันทวีย์ แม่โจ้รุ่น 30 เป็นประธาน Maejo Series 3 และคุณธนานนท์ ทั่วประโคน แม่โจ้รุ่น 38 เป็นประธานคณะทำงานรวบรวมประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”