ฝ่ายจดหมายเหตุฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ” โดยวิทยากรคุณผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา อดีตหัวหน้างานเอกสาร หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้ความรู้ในการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

บันทึกการฝึกอบรมย้อนหลัง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย