การดำเนินการอนุรักษ์สิ่งของประเภทเสื้อผ้าของงานจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ


ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ชุดครุยบัณฑิตรุ่นที่ 1 ของคุณเชาว์ อบแย้ม ซึ่งได้รับมอบมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และได้ดำเนินการจัดเก็บในกล่องอนุรักษ์เพื่อรักษาสภาพให้คงอยู่ถาวร เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

ศิษย์เก่าท่านใดมีความประสงค์บริจาคสิ่งของอันเป็นประวัติศาสตร์และความทรงจำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถบริจาคได้ที่ ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 3 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ : 053-873507-8