ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ เก็บข้อมูลและถ่ายภาพบุคลากรที่ได้รับรางวัล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานเก็บข้อมูลภาคสนามของฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ได้เก็บข้อมูลและถ่ายภาพ ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง บุคลากรผู้ซึ่งได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลของ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลและบันทึกเป็นเกียรติยศเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกำหนดเปิดตัวภายในเดือน ธันวาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ยังได้มีการเก็บข้อมูลในส่วนขององค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์ ข้าว กข-แม่โจ้ 2 และข้าวเจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 เอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลองค์ความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้