Museum

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความสำคัญกับการทำการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนล้านนา เป็นสถานที่ฝึกอบรม สาธิตการทางการเกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา การจำลองกลุ่มบ้านล้านนาและวิถีของคนล้านนา การจัดนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรล้านนา การไถนาโดยใช้ควาย วัฒนธรรมการปลูกข้าว การดูแลป้องกันศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การปลูกผักสวนครัวหลังบ้านและริมรั้วบ้าน การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ เช่น ไก่หลุม หมูหลุม เป็นต้น การน้อมนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ...
Museum

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการดูแลโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อมูลเบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านพักอาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2488 ในสมัยอาจารย์พนม สมิตานนท์ เป็นผู้อำนวยการ ภายหลังที่ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2526 อธิการบดีคนต่อมาไม่ได้เข้าพักอาศัยเนื่องจากมีที่พักอยู่แล้ว บ้านหลังนี้จึงว่างเปล่าไร้ผู้อาศัย จวบจนปี ...
ARTS & CULTURE

พิพิธภัณฑ์สันติยานุสาสน์

พระครูสันติยานุสรณ์ เจ้าอาวาสและที่ปรึกษาคณะสงฆ์อำเภอสันทรายเป็นผู้เห็นคุณค่าของศิลปวัตถุพื้นบ้าน ท่านได้สะสมศิลปวัตถุและได้รับบริจาคไว้เป็นจำนวนมาก ต่อมามีศรัทธาวัดมาจัดสร้างอาคาร ห้องสมุด-พิพิธภัณฑ์สันติยานุสรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างเคยจัดเป็นห้องสมุดและชั้นบนจัดแสดงวัตถุพื้นบ้าน ปัจจุบันทางวัดได้ยกหนังสือให้โรงเรียนเทศบาลไปทั้งหมด จึงใช้ชั้นล่างจัดแสดงวัตถุด้วย โดยมีคุณวิชัย วงศ์สุวรรณ อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่มาช่วยในการจัดแสง แบ่งการจัดแสดงเป็นหมวดได้แก่ ของใช้เกี่ยวกับวัด เช่น หีบธรรม โขงพระ สัตตภัณฑ์ ขันต้อมก้อม ...
ARTS & CULTURE

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตั้งอยู่ที่ วัดร้องเม็ง ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 โดยพระครูศรีผ่อง โกวิโท (บุญเป็ง) ได้รับพระรามทานสมณศักดิ์พัดยศ ตามราชทินนามพระครูโกวิทธรรมโสภณ ตำแหน่งเจ้าอาวาส ...