DISCOVER

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดตั้งขึ้นตามประกาศการสามัญศึกษา โดยจัดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนมีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โดยอธิบดีกรมสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนได้ ตามหนังสือ พก.1002/110 ลงวันที่ 20 มกราคม ...
DISCOVER

โรงพยาบาลสันทราย

โรงพยาบาลสันทราย เดิมทีเป็นสถานีอนามัยหนองหารมาก่อน เริ่มให้บริการประชาชนตำบลหนองหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชากรในพื้นที่ จำนวน 9,700 คน โดยมีแพทย์จาก โรงพยาบาลดอยสะเก็ด มาปฏิบัติหน้าที่แพทย์หมุนเวียนเดือนละ 1 ครั้ง เปิดดำเนินการในลักษณะของโรงพยาบาลสาขา แต่ปรากฏมียอดผู้ป่วยมากถึงวันละ 50 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรจัดสร้างเป็น โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลแม่แฝก

ตำบลแม่แฝก เป็นที่ราบเชิงเขา อยู่ในชั้นความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 330 – 950 เมตร ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศใต้ มีคลองชลประทานแม่แฝกผ่านทางเชิงเขาทางทิศ ตะวันออกของพื้นที่ราบ และมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน ด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญมีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) ผ่านกลางพื้นที่ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกได้รับยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแม่แฝกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก ตั้งอยู่เลขที่ 194 บ้านหนองแสะ ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองหาร ตามประการกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 17 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 การเดินทางเข้าสู้พื้นที่โดยทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง

“หนองแหย่ง” เป็นชือหนองน้ำสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน และในหนองแหย่งนั้นมีพืชตระกูลกกชนิดหนึ่งเจริญเติบโตในหนองน้ำมากมาย ชาวบ้านเรียกพืชชนิดนี้ว่า “ต้นแหย่ง” (หรือต้นคล้า) หนองน้ำนี้จึงได้ชื่อว่า “หนองแหย่ง” ต่อมาได้มีราษฎรอพยพและย้ายถิ่นฐานมาทำไร่ทำนาใกล้หนองน้ำแห่งนี้ จึงตั้งชื่อว่า “บ้านหนองแหย่ง” ตำบลหนองแหย่งเป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลสันทรายน้อย เหตุที่ชื่อตำบลหนองแหย่งเพราะพระยารักษ์ซึ่งเป็นกำนันคนแรก มีภูมิลำเนาอยู่บ้านตำบลหนองแหย่ง จึงตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านที่อยู่ว่าตำบลหนองแหย่ง เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (นิติบุคคล) ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลเมืองเล็น

สภาตำบลเมืองเล็น ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็นขนาดเล็ก และได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 และได้รับการยกฐานะเป็น“เทศบาลตำบลเมืองเล็น เมื่อวันที่  27 ตุลาคม  2552 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็นเป็นเทศบาลตำบลเมืองเล็น ลงวันที่  27 ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศจัดตั้งสภาตำบล จำนวน 3,637 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลป่าไผ่

เทศบาลตำบลป่าไผ่ เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว ได้มีราษฎรจำนวนหนึ่งอพยพมาจากรับเชียงตุงทางตอนเหนือของพม่า และได้มาพบที่แห่งนี้มีทำเลที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาและมีต้นไผ่ขึ้นอยู่มากมาย จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านป่าไผ่” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเปลี่ยนเป็น “ตำบลป่าไผ่” ในปี 2483 ตำบลป่าไผ่ถูกยุบไปรวมกับตำบลเมืองเล็น ในปี 2538 ตำบลป่าไผ่ได้ถูกจัดให้ปกครองในรูปแบบของสภาตำบล และในปีถัดมา ปี 2539 ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ครอบคลุมการพัฒนาในตำบลแม่แฝกใหม่ทั้งตำบล ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสันทราย  ระยะห่างจากที่ตั้งอำเภอสันทราย 18 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ   ๒5  กิโลเมตร หรืออยู่ประมาณ เส้นรุ้งที่ 18 57 – 19 02 เหนือ เส้นแวงที่ 98 58 ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลหนองจ๊อม

ในอดีตที่ผ่านมา พระนางเจ้าจามเทวี เจ้าผู้ครองนครลำพูน ได้เสด็จมาสรงน้ำ ในสระแห่งหนึ่ง ในเขตตำบลหนองจ๊อม ปัจจุบัน เมื่อสรงน้ำเสร็จแล้วได้เสด็จกลับ พระนางได้ลืม จ๊อมปักผมไว้ที่สระสรงน้ำนั้น เมื่อเสด็จถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พระนางได้เหลียวมาดูหมู่บ้านแห่งนั้น ปัจจุบันได้ชื่อว่า บ้านนางเหลียว และสระที่พระนางฯ ลืมจ๊อมไว้จึงได้ชื่อว่า หนองจ๊อม ตามภาษาพื้นเมืองคำว่า “หนอง” หมายถึง “สระ” และ “จ๊อม”หมายถึง “ ปิ่น” เป็นชื่อ ตำบลหนองจ๊อม ในปัจจุบัน ตำบลหนองจ๊อม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองจ๊อม ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ...

Posts navigation