Temple

วัดทุ่งข้าวตอก

ประวัติ วัดทุ่งข้าวตอก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กม. ซึ่งได้ย้ายมาสร้าง ณ ที่ปัจจุบันสาเหตุที่ย้ายเพราะถูกน้ำท่วม วัดทุ่งข้าวตอกสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2418  โดยมีพระบุญปั๋นร่วมกับท้าวอาจหาญ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และนายมา ชมดอก ไวยารัชกร  เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง  สาเหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดทุ่งข้าวตอก และบ้านทุ่งข้าวตอก  มีตำนานเล่าว่าได้มีนายพรานคนหนึ่งต้องการที่จะจับนกยูงทอง ...
Temple

วัดหัวฝาย

ประวัติ วัดหัวฝาย ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2097 โดยครูบาสมเด็จ ธุดงค์จากเชียงตุงเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พระอธิการเฉลิม ฐิตสาโร  ...
Temple

วัดข้าวแท่นหลวง

ประวัติ วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัดเก่าแก่ ได้เริ่มมีการสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2115 เพราะทราบเค้าเรื่องจากตํานานของพระเจดีย์  ซึ่งมีตํานานเล่าขานว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมารับบิณฑบาตแถวบ้านยางหมอก  จึงมีการสันนิษฐานว่าวัดเดิมชื่อวัดยางหมอก  เพราะตํานานเล่าว่าที่ตั้งวัดเดิมชื่อว่าบ้านยางหมอก ขณะที่ “พ่อนา”  กําลังเก็บเกี่ยวข้าวในทุ่งนาตอนเช้า เห็นพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาต จึงได้วางมือเก็บเกี่ยวเข้าไปกราบนมัสการพร้อมกับนําฟ่อนข้าวถือติดมือไปปูเป็นแท่น ถวายให้พระพุทธองค์ประทับนั่งและถวายบิณฑบาต จากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสกับ “พ่อนา” ว่า  ภายภาคหน้าบ้านยางหมอกจะได้ชื่อว่าบ้านข้าวแท่น  ...
Temple

วัดเมืองเล็น

ประวัติ วัดเมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2279  โดยพระอธิการงก  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  ที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) เป็นพระประธานในวิหาร ขนาดกว้าง 1.9 เมตร  ยาว 5.9 เมตร มีการสันนิษฐานบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า พระอธิการงกได้ร่วมกับศรัทธาชาวบ้านที่อพยพมาจากเชียงตุงเป็นผู้สร้าง โดยการแยกตัวออกมาจากวัดหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น ...
Temple

วัดข้าวแท่นน้อย

ประวัติ วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ตามการสันนิษฐานบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีอายุหลายร้อยปี   โดยมีการค้นพบหลักฐานซากโบราณต่าง  ๆ  ครั้งแรก  เมื่อปีจุลศักราช 1203  (ปีฉลู พ.ศ. 2384)  ขณะนั้นพื้นที่วัดถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ไผ่และเครือเถาวัลย์อย่างหนาแน่น มีศรัทธาชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันแผ้วถางป่าในบริเวณดังกล่าว โดยค้นพบฐานพระธาตุเจดีย์เก่าแก่ จึงได้ช่วยกันขุดดินบริเวณดังกล่าวเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม ได้พบหลักฐานอิฐโบราณ ฐานพระวิหาร และพระพุทธรูปเก่าแก่อีกหลายสิบองค์ โดยเฉพาะที่ฐานพระพุทธเจดีย์ พบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนอีกหลายองค์  ...
Church

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เชียงใหม่

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 19 (สภาฯ) เขตเชียงใหม่ ก่อตั้งปี ค.ศ. 2005 ที่ตั้ง เลขที่ 269 หมู่ 6 ตำบล สันพระเนตร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Church

คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์เชียงใหม่

คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 18 (สภาฯ) ก่อตั้งปี 1989 ภาษานมัสการ ภาษาลาหู่ ที่ตั้ง เลขที่ 21/1 หมู่ที่1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-343-624
Church

คริสตจักรสายธารพระพร

คริสตจักรสายธารพระพร คริสตจักรสังกัด สภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 01 (สภาฯ) เขตอภิบาล 4 ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1953 บุคคลที่ติดต่อได้ ศาสนาจารย์ธวัช จันตาใหม่ ตำแหน่ง ศิษยาภิบาล Website คริสตจักรสายธารพระพร ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 17 ...
DISCOVER

วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย)

ที่ตั้งวัด วัดแม่แก้ดน้อย ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดป่าตึง หรือวัดหนองแห้งนามเดิม วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม ตั้งที่เลขที่ 287 หมู่ 5 ถนนสันทราย-พร้าว บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมหายาน เป็นอุทยานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ นรก สวรรค์ สถานที่ปลงสังเวช ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดแม่แก้ดน้อย  มีเนื้อที่ทั้งหมด ...
DISCOVER

วัดดอยแท่นพระผาหลวง “พระบิ่นหลังต๋ำ”

วัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวบนภูเขาหลังอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เป็นวัดที่มีตำนานที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับการสร้างวัดตั้งแต่สมัยมีการสร้างเมืองเชียงใหม่ ตำนานเกี่ยวกับ ”พระบิ่นหลังต๋ำ” แห่งวัดดอยแท่นพระผาหลวง ตัววัดตั้งอยู่ที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากเส้นทางถนน เชียงใหม่-พร้าว ขับรถมาเรื่อย ๆ เลยตลาดแม่โจ้ไปกลับรถที่หน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ และมีเลี้ยวเข้าซอยขวามือทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ขับรถตามเส้นทางไปเรื่อย ๆ จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เส้นทางผ่านป่าชุมชน พอเลยอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ขึ้นไป จะมองเห็นพระนอนองค์ใหญ่สีเหลืองอร่าม อยู่บริเวณตีนเขา มีปู่เทพอสูร ...

Posts navigation