Temple

วัดทุ่งข้าวตอก

ประวัติ วัดทุ่งข้าวตอก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กม. ซึ่งได้ย้ายมาสร้าง ณ ที่ปัจจุบันสาเหตุที่ย้ายเพราะถูกน้ำท่วม วัดทุ่งข้าวตอกสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2418  โดยมีพระบุญปั๋นร่วมกับท้าวอาจหาญ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และนายมา ชมดอก ไวยารัชกร  เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง  สาเหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดทุ่งข้าวตอก และบ้านทุ่งข้าวตอก  มีตำนานเล่าว่าได้มีนายพรานคนหนึ่งต้องการที่จะจับนกยูงทอง ...
Temple

วัดหัวฝาย

ประวัติ วัดหัวฝาย ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2097 โดยครูบาสมเด็จ ธุดงค์จากเชียงตุงเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พระอธิการเฉลิม ฐิตสาโร  ...
Temple

วัดข้าวแท่นหลวง

ประวัติ วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัดเก่าแก่ ได้เริ่มมีการสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2115 เพราะทราบเค้าเรื่องจากตํานานของพระเจดีย์  ซึ่งมีตํานานเล่าขานว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมารับบิณฑบาตแถวบ้านยางหมอก  จึงมีการสันนิษฐานว่าวัดเดิมชื่อวัดยางหมอก  เพราะตํานานเล่าว่าที่ตั้งวัดเดิมชื่อว่าบ้านยางหมอก ขณะที่ “พ่อนา”  กําลังเก็บเกี่ยวข้าวในทุ่งนาตอนเช้า เห็นพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาต จึงได้วางมือเก็บเกี่ยวเข้าไปกราบนมัสการพร้อมกับนําฟ่อนข้าวถือติดมือไปปูเป็นแท่น ถวายให้พระพุทธองค์ประทับนั่งและถวายบิณฑบาต จากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสกับ “พ่อนา” ว่า  ภายภาคหน้าบ้านยางหมอกจะได้ชื่อว่าบ้านข้าวแท่น  ...
Temple

วัดเมืองเล็น

ประวัติ วัดเมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2279  โดยพระอธิการงก  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  ที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) เป็นพระประธานในวิหาร ขนาดกว้าง 1.9 เมตร  ยาว 5.9 เมตร มีการสันนิษฐานบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า พระอธิการงกได้ร่วมกับศรัทธาชาวบ้านที่อพยพมาจากเชียงตุงเป็นผู้สร้าง โดยการแยกตัวออกมาจากวัดหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น ...
Temple

วัดข้าวแท่นน้อย

ประวัติ วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ตามการสันนิษฐานบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีอายุหลายร้อยปี   โดยมีการค้นพบหลักฐานซากโบราณต่าง  ๆ  ครั้งแรก  เมื่อปีจุลศักราช 1203  (ปีฉลู พ.ศ. 2384)  ขณะนั้นพื้นที่วัดถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ไผ่และเครือเถาวัลย์อย่างหนาแน่น มีศรัทธาชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันแผ้วถางป่าในบริเวณดังกล่าว โดยค้นพบฐานพระธาตุเจดีย์เก่าแก่ จึงได้ช่วยกันขุดดินบริเวณดังกล่าวเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม ได้พบหลักฐานอิฐโบราณ ฐานพระวิหาร และพระพุทธรูปเก่าแก่อีกหลายสิบองค์ โดยเฉพาะที่ฐานพระพุทธเจดีย์ พบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนอีกหลายองค์  ...
DISCOVER

วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย)

ที่ตั้งวัด วัดแม่แก้ดน้อย ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดป่าตึง หรือวัดหนองแห้งนามเดิม วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม ตั้งที่เลขที่ 287 หมู่ 5 ถนนสันทราย-พร้าว บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมหายาน เป็นอุทยานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ นรก สวรรค์ สถานที่ปลงสังเวช ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดแม่แก้ดน้อย  มีเนื้อที่ทั้งหมด ...
DISCOVER

วัดดอยแท่นพระผาหลวง “พระบิ่นหลังต๋ำ”

วัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวบนภูเขาหลังอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เป็นวัดที่มีตำนานที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับการสร้างวัดตั้งแต่สมัยมีการสร้างเมืองเชียงใหม่ ตำนานเกี่ยวกับ ”พระบิ่นหลังต๋ำ” แห่งวัดดอยแท่นพระผาหลวง ตัววัดตั้งอยู่ที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากเส้นทางถนน เชียงใหม่-พร้าว ขับรถมาเรื่อย ๆ เลยตลาดแม่โจ้ไปกลับรถที่หน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ และมีเลี้ยวเข้าซอยขวามือทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ขับรถตามเส้นทางไปเรื่อย ๆ จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เส้นทางผ่านป่าชุมชน พอเลยอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ขึ้นไป จะมองเห็นพระนอนองค์ใหญ่สีเหลืองอร่าม อยู่บริเวณตีนเขา มีปู่เทพอสูร ...
DISCOVER

วัดทุ่งหมื่นน้อย

วัดทุ่งหมื่นน้อย ตั้งอยู่ เลขที่ 289 หมู่ 9 บ้านทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เดิมวัดทุ่งหมื่นน้อยนี้เป็นวัดร้าง วัดสร้างเมื่อไรนั้นไม่มีประวัติเพียงแต่มีคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้น จากคำบอกเล่าว่ามีขาวบ้านชื่อพ่ออุ้ยหมื่น และแม่อุ้ยหน้อย เป็นคนบริจาคที่เพื่อสร้างวัด แต่กระนั้นก็ไม่ได้มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ อีกข้อสันนิฐานหนึ่งอาจเป็นชื่อของผู้ที่มอบพื้นที่ให้สร้างวัดที่มีตำแหน่งทางราชการเป็นท่านหมื่น อันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเช่นเดียวกัน สมัยก่อนชาวบ้านอาศัยอยู่ท้ายวัด วัดจะอยู่หัวบ้าน แต่มาตอนหลังทางท้ายหมู่บ้านเกิดน้ำท่วมชาวบ้านเลยหนีขึ้นมาปลูกบ้านบนที่ดอน ปัจจุบันวัดเลยอยู่ท้ายหมู่บ้าน วัดนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอำเภอสันทราย ในสมัยก่อนมีพระภิกษุเวียนมาจำพรรษาบ้าง ไม่มีบ้าง ...
DISCOVER

วัดป่ากล้วยท่ากุญชร

ประวัติและความเป็นมา วัดป่ากล้วยท่ากุญชร เป็นวัดที่ก่อตั้งใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2543  และด้วยเหตุผลคนในหมู่บ้านไม่มีที่ทำบุญของหมู่บ้าน ต้องไปอาศัยวัดตามหมู่บ้านอื่น ชาวบ้านจึงได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น โดยชาวบ้านได้นิมนต์พระวรกิจ วราสโย มาดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ปีพ.ศ. 2558  เป็นสำนักสงฆ์นิกายมหายาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ ...
DISCOVER

วัดหนองแสะ

ประวัติและความเป็นมา วัดหนองแสะ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา วัดหนองแสะสร้างเมื่อปี 2404 Author: Yaowapa Kuankhum Photograph by Asek ...

Posts navigation