Parks And Outdoors

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งน้ำเสริมให้กับพื้นที่จัดสรรของราษฎรที่อพยพจากเขตน้ำท่วม 300 ครอบครัว จำนวน 2,100 ...
Parks And Outdoors

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งอยู่บน ถนนทางหลวง สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สันทราย(เก่า)) [1367] ตำบลสันทรายหลวง อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 ประวัติความเป็นมาการพัฒนาพื้นที่ลำน้ำโจ้และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเทศบาลตำบลสันทรายหลวงมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ...