DISCOVER

โรงเรียนบ้านแม่โจ้

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ (ไตรคามวิทยา) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เดิมสังกัดกรมส่งเสริมการศึกษาได้โอนให้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2509 และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่โจ้ เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2466 โดยนายตุ๋ย สุนทรศรี ศึกษาธิการอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่ทำการสอน ...
DISCOVER

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดตั้งขึ้นตามประกาศการสามัญศึกษา โดยจัดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนมีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โดยอธิบดีกรมสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนได้ ตามหนังสือ พก.1002/110 ลงวันที่ 20 มกราคม ...
DISCOVER

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ศาลาสร้างสุขตำบลป่าไผ่ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านศรีวังธารเดิม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลป่าไผ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายคือศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ กศน.ตำบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาที่ดินที่ 6 เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ เป็ด ...