DISCOVER

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2543 ในพื้นที่ 34 ไร่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ถนน เชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่ 262 หมู่ 6 ต. หนองจ๊อม อ.สันทราย ...
DISCOVER

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  26 สิงหาคม  2544  ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคล วาระเสด็จพระราชสมภพครบ  100 พรรษา  ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2543 วันที่  16 ตุลาคม   2544  สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงพระกรุณา ฯ ...
DISCOVER

โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2502 โดยมีนายประมวล  จิลานนท์  นายอำเภอสันทรายมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พร้อมด้วย  นางสกล  ถาวรศักดิ์ ศึกษาธิการอำเภอสันทราย  พระอธิการจันทร์  จนฺโน  เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง  นายทอง  ตาลผัด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 และราษฎรทุกครัวเรือนให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน  ในการเปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียน 133 คน เป็นนักเรียนชาย ...
DISCOVER

โรงเรียนบ้านหนองหาร

โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่  30  มิถุนายน  2479  แต่ได้ย้ายมา ณ  ที่ตั้งปัจจุบัน  เมื่อ  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2485  โดย เจ้าแม่ทิพวัน  กฤษดากร  เป็นผู้บริจาคที่ดินให้  จำนวน 5 ไร่  –  งาน  ...
DISCOVER

โรงเรียนบ้านป่าบง

โรงเรียนบ้านป่าบง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2462 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองหาร 4 วัดป่าบง   ต่อมา พ.ศ. 2489 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดป่าบงมาเรียนที่อยู่ปัจจุบัน  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองหาร โดยสร้างอาคารชั่วคราวในที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบให้จำนวน  7 ไร่  1 งาน  25  ตารางวา ...
DISCOVER

โรงเรียนบ้านแม่โจ้

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ (ไตรคามวิทยา) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เดิมสังกัดกรมส่งเสริมการศึกษาได้โอนให้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2509 และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่โจ้ เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2466 โดยนายตุ๋ย สุนทรศรี ศึกษาธิการอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่ทำการสอน ...
DISCOVER

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดตั้งขึ้นตามประกาศการสามัญศึกษา โดยจัดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนมีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โดยอธิบดีกรมสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนได้ ตามหนังสือ พก.1002/110 ลงวันที่ 20 มกราคม ...
DISCOVER

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ศาลาสร้างสุขตำบลป่าไผ่ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านศรีวังธารเดิม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลป่าไผ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายคือศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ กศน.ตำบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาที่ดินที่ 6 เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ เป็ด ...