Sittichai Wimala
Librarian at Maejo University Archives
Parks And Outdoors

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งน้ำเสริมให้กับพื้นที่จัดสรรของราษฎรที่อพยพจากเขตน้ำท่วม 300 ครอบครัว จำนวน 2,100 ...
Parks And Outdoors

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งอยู่บน ถนนทางหลวง สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สันทราย(เก่า)) [1367] ตำบลสันทรายหลวง อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 ประวัติความเป็นมาการพัฒนาพื้นที่ลำน้ำโจ้และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเทศบาลตำบลสันทรายหลวงมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ...
ARTS & CULTURE

พิพิธภัณฑ์สันติยานุสาสน์

พระครูสันติยานุสรณ์ เจ้าอาวาสและที่ปรึกษาคณะสงฆ์อำเภอสันทรายเป็นผู้เห็นคุณค่าของศิลปวัตถุพื้นบ้าน ท่านได้สะสมศิลปวัตถุและได้รับบริจาคไว้เป็นจำนวนมาก ต่อมามีศรัทธาวัดมาจัดสร้างอาคาร ห้องสมุด-พิพิธภัณฑ์สันติยานุสรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างเคยจัดเป็นห้องสมุดและชั้นบนจัดแสดงวัตถุพื้นบ้าน ปัจจุบันทางวัดได้ยกหนังสือให้โรงเรียนเทศบาลไปทั้งหมด จึงใช้ชั้นล่างจัดแสดงวัตถุด้วย โดยมีคุณวิชัย วงศ์สุวรรณ อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่มาช่วยในการจัดแสง แบ่งการจัดแสดงเป็นหมวดได้แก่ ของใช้เกี่ยวกับวัด เช่น หีบธรรม โขงพระ สัตตภัณฑ์ ขันต้อมก้อม ...
ARTS & CULTURE

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตั้งอยู่ที่ วัดร้องเม็ง ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 โดยพระครูศรีผ่อง โกวิโท (บุญเป็ง) ได้รับพระรามทานสมณศักดิ์พัดยศ ตามราชทินนามพระครูโกวิทธรรมโสภณ ตำแหน่งเจ้าอาวาส ...
DISCOVER

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

สันทรายดิสคัฟเวอรี่ เว็บไซต์ข้อมูลอำเภอสันทราย ที่นำเสนอข้อมูลท้องถิ่นของอำเภอสันทรายในมุมมองที่แตกต่าง โดยเน้นความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน จัดทำโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 25 อำเภอ มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 ...
Church

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เชียงใหม่

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 19 (สภาฯ) เขตเชียงใหม่ ก่อตั้งปี ค.ศ. 2005 ที่ตั้ง เลขที่ 269 หมู่ 6 ตำบล สันพระเนตร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Church

คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์เชียงใหม่

คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 18 (สภาฯ) ก่อตั้งปี 1989 ภาษานมัสการ ภาษาลาหู่ ที่ตั้ง เลขที่ 21/1 หมู่ที่1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-343-624
Church

คริสตจักรสายธารพระพร

คริสตจักรสายธารพระพร คริสตจักรสังกัด สภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 01 (สภาฯ) เขตอภิบาล 4 ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1953 บุคคลที่ติดต่อได้ ศาสนาจารย์ธวัช จันตาใหม่ ตำแหน่ง ศิษยาภิบาล Website คริสตจักรสายธารพระพร ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 17 ...
DISCOVER

ข้อมูลทั่วไป General Information

คำขวัญอำเภอสันทราย เกษตรดีสตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม อำเภอสันทราย เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นอำเภอที่มีความเจริญรองจากนครเชียงใหม่ จนปัจจุบันอำเภอสันทราย มีสถานะอำเภอขนาดใหญ่ มี จำนวนประชากรเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีสถานประกอบการมากมาย และการขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ทำให้อำเภอสันทราย มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานศึกษา สถาน ...
DISCOVER

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองจ๊อม บางส่วนของตำบลหนองหาร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่ ตำบลหนองหาร หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง (บางส่วน) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 5 ...

Posts navigation