เทคนิคการบังคับมัลเบอร์รี่นอกฤดูกาล

มัลเบอร์รี (Mulberry) อยู่ในสกุล Moraceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus spp. สามารถเจริญเติบโตและ ปรับตัวได้ดีในหลายสภาพภูมิอากาศเป็นที่นิยมบริโภคกัน อย่างแพร่หลาย […]

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”

Maejo University Archives · IH-EP.4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ “วิศวกรรมแม่โจ้ […]

ปลาลูกผสม Silver Catfish เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ

ในการพัฒนาสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมชนิดใหม่ (ปลาเทโพ x ปลาสวาย) และสายพันธุ์ปลาลูกผสมแบบ สลับเพศสายพันธุ์ใหม่ (ปลาสวาย x ปลาเทโพ) ที่มีอัตราการผสม […]

ฐานข้อมูลพรรณไม้และพืชผักท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เกี่ยวกับโครงการ      ประเทศไทย มีความหลากหลายด้านพันธุ์พืช ประมาณ 15,000 ชนิด มีข้อมูลการศึกษาทบทวนพันธุ์ไม้เพียงประมาณ 4,000 ชนิด นับว่ามีข้อมูลทางชีววิทยา […]

การทําเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

การทําเกษตรแบบธรรมชาติ(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) โดยใช้สัตว์เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตร เน้น 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) ใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น 3) ปลอดภัยจากสารพิษ (ไม่ใช้สารเคมี) […]

ข้าวกล้องงอก ข้าวพอง

 ข้าวกล้องงอก ข้าวพอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ขั้นตอนการผลิตข้าวกล้องงอก […]

ระบบสถานีอากาศและ การควบคุมการให้น้ำ

 ระบบสถานีอากาศและการควบคุมการให้น้ำ           ระบบสถานีอากาศ ซึ่งเพิ่มฟังก์ชัยการจัดเก็บความชื้นในดิน การวัดระดับน้ำ […]

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกและผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก และผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก ในระบบเกษตรอินทรีย์ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยหมักอัตราส่วน 3 ตัน/ไร่ การคลุมพลาสติก เพื่อป้องกันวัชพืชและรักษาความชื้น […]

การทําคอกสัตว์และผลิตอาหารสัตว์แบบธรรมชาติ

การทําคอกสัตว์แบบธรรมชาติและการผสมวัสดุลงในหลุม (ปุ๋ย เอ็น-พี-เค) การทําคอกสัตว์ สร้างคอกสัตว์ก่อนขุดหลุม ขุดหลุมลงตามชนิดสัตว์ – สุกร 90 ซม. […]

การผลิตข้าวอินทรีย์

การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้ สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการ พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย การผลิตข้าวอินทรีย์มีขั้นตอนการปฏิบัติ เช่นเดียวกับการผลิตข้าวโดยทั่วไปจะแตกต่างกันที่ต้อง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการ ผลิต จึงมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ […]