การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย

Maejo University Archives · IH-EP12-เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiasna) เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อราทำลายแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงโดยการผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช […]

การทําเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

การทําเกษตรแบบธรรมชาติ(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) โดยใช้สัตว์เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตร เน้น 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) ใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น 3) ปลอดภัยจากสารพิษ (ไม่ใช้สารเคมี) […]

ข้าวกล้องงอก ข้าวพอง

 ข้าวกล้องงอก ข้าวพอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ขั้นตอนการผลิตข้าวกล้องงอก […]

ระบบสถานีอากาศและ การควบคุมการให้น้ำ

 ระบบสถานีอากาศและการควบคุมการให้น้ำ           ระบบสถานีอากาศ ซึ่งเพิ่มฟังก์ชัยการจัดเก็บความชื้นในดิน การวัดระดับน้ำ […]

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกและผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก และผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก ในระบบเกษตรอินทรีย์ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยหมักอัตราส่วน 3 ตัน/ไร่ การคลุมพลาสติก เพื่อป้องกันวัชพืชและรักษาความชื้น […]

การทําคอกสัตว์และผลิตอาหารสัตว์แบบธรรมชาติ

การทําคอกสัตว์แบบธรรมชาติและการผสมวัสดุลงในหลุม (ปุ๋ย เอ็น-พี-เค) การทําคอกสัตว์ สร้างคอกสัตว์ก่อนขุดหลุม ขุดหลุมลงตามชนิดสัตว์ – สุกร 90 ซม. […]

การผลิตข้าวอินทรีย์

การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้ สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการ พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย การผลิตข้าวอินทรีย์มีขั้นตอนการปฏิบัติ เช่นเดียวกับการผลิตข้าวโดยทั่วไปจะแตกต่างกันที่ต้อง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการ ผลิต จึงมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ […]

การใช้ด้วงเต่าตัวห้ำและเชื้อราควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

การใช้ด้วงเต่าตัวควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วงเต่าตัวห้ำ (predatory beetle) ด้วงเต่าตัวห้ำ เป็นแมลงในอันดับ Coleoptera อยู่ในวงศ์ Coccinelidae มีเชื่อสามัญเรียกว่า […]