DISCOVER

โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2502 โดยมีนายประมวล  จิลานนท์  นายอำเภอสันทรายมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พร้อมด้วย  นางสกล  ถาวรศักดิ์ ศึกษาธิการอำเภอสันทราย  พระอธิการจันทร์  จนฺโน  เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง  นายทอง  ตาลผัด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 และราษฎรทุกครัวเรือนให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน  ในการเปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียน 133 คน เป็นนักเรียนชาย ...
DISCOVER

โรงเรียนบ้านหนองหาร

โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่  30  มิถุนายน  2479  แต่ได้ย้ายมา ณ  ที่ตั้งปัจจุบัน  เมื่อ  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2485  โดย เจ้าแม่ทิพวัน  กฤษดากร  เป็นผู้บริจาคที่ดินให้  จำนวน 5 ไร่  –  งาน  ...
DISCOVER

โรงเรียนบ้านป่าบง

โรงเรียนบ้านป่าบง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2462 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองหาร 4 วัดป่าบง   ต่อมา พ.ศ. 2489 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดป่าบงมาเรียนที่อยู่ปัจจุบัน  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองหาร โดยสร้างอาคารชั่วคราวในที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบให้จำนวน  7 ไร่  1 งาน  25  ตารางวา ...
DISCOVER

โรงเรียนบ้านแม่โจ้

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ (ไตรคามวิทยา) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เดิมสังกัดกรมส่งเสริมการศึกษาได้โอนให้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2509 และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่โจ้ เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2466 โดยนายตุ๋ย สุนทรศรี ศึกษาธิการอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่ทำการสอน ...
DISCOVER

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดตั้งขึ้นตามประกาศการสามัญศึกษา โดยจัดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนมีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โดยอธิบดีกรมสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนได้ ตามหนังสือ พก.1002/110 ลงวันที่ 20 มกราคม ...
DISCOVER

โรงพยาบาลสันทราย

โรงพยาบาลสันทราย เดิมทีเป็นสถานีอนามัยหนองหารมาก่อน เริ่มให้บริการประชาชนตำบลหนองหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชากรในพื้นที่ จำนวน 9,700 คน โดยมีแพทย์จาก โรงพยาบาลดอยสะเก็ด มาปฏิบัติหน้าที่แพทย์หมุนเวียนเดือนละ 1 ครั้ง เปิดดำเนินการในลักษณะของโรงพยาบาลสาขา แต่ปรากฏมียอดผู้ป่วยมากถึงวันละ 50 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรจัดสร้างเป็น โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ...
DISCOVER

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ศาลาสร้างสุขตำบลป่าไผ่ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านศรีวังธารเดิม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลป่าไผ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายคือศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ กศน.ตำบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาที่ดินที่ 6 เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ เป็ด ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลแม่แฝก

ตำบลแม่แฝก เป็นที่ราบเชิงเขา อยู่ในชั้นความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 330 – 950 เมตร ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศใต้ มีคลองชลประทานแม่แฝกผ่านทางเชิงเขาทางทิศ ตะวันออกของพื้นที่ราบ และมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน ด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญมีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) ผ่านกลางพื้นที่ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกได้รับยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแม่แฝกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก ตั้งอยู่เลขที่ 194 บ้านหนองแสะ ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองหาร ตามประการกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 17 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 การเดินทางเข้าสู้พื้นที่โดยทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง

“หนองแหย่ง” เป็นชือหนองน้ำสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน และในหนองแหย่งนั้นมีพืชตระกูลกกชนิดหนึ่งเจริญเติบโตในหนองน้ำมากมาย ชาวบ้านเรียกพืชชนิดนี้ว่า “ต้นแหย่ง” (หรือต้นคล้า) หนองน้ำนี้จึงได้ชื่อว่า “หนองแหย่ง” ต่อมาได้มีราษฎรอพยพและย้ายถิ่นฐานมาทำไร่ทำนาใกล้หนองน้ำแห่งนี้ จึงตั้งชื่อว่า “บ้านหนองแหย่ง” ตำบลหนองแหย่งเป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลสันทรายน้อย เหตุที่ชื่อตำบลหนองแหย่งเพราะพระยารักษ์ซึ่งเป็นกำนันคนแรก มีภูมิลำเนาอยู่บ้านตำบลหนองแหย่ง จึงตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านที่อยู่ว่าตำบลหนองแหย่ง เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (นิติบุคคล) ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ...

Posts navigation