KNOWLEDGEMusician

วงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอม 

0

ผลงานวงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอม 

วงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอมได้มีผู้ว่าจ้างให้ไปทาการบันทึกเทปเสียงครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2537 โดยพ่อครูบุญศรี รัตนัง ให้ไปบันทึกเสียง ในราคา 6,000 บาท จานวน 1 ม้วน ชื่อดนตรีพื้นเมืองลานนา กลองเต่งทิ้ง ใช้ประกอบในพิธีงานศพ บันทึกเสียงที่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบด้วยเพลง 

หน้า A เพลงประสาทไหว, เพลงธรณีกรรแสง, เพลงดาวทอง, เพลงห่วงอาลัย, เพลงอิเหนา 

หน้า B เพลงมอญยกศพ, เพลงแหย่งหลวง, เพลงแหย่งน้อย, เพลงลาวกระแซ, เพลงลาว-เดินดง

รูปปกเทปชื่อชุด “ดนตรีพื้นเมืองลานนากลองเติ่งทิ้ง ใช้ประกอบในพิธีแห่ศพ” 

ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2538 นายเทพธารา ปัญญามานะ ให้ไปบันทึกเสียง ในราคา 15,000 บาท จานวน 3 ม้วน ม้วนที่ 1 ชื่อชุดแห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 1 เทพธารา รับประกันความมันส์ ม้วนที่ 2 ชุดแห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 2 เทพธารา รับประกันความมันส์ ชุดที่ 3 ชื่อแห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 3 เทพธารา รับประกันความมันส์ บันทึกเสียงที่สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 

ม้วนที่ 1 ชื่อชุด “แห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 1 เทพธารา รับประกันความมันส์” 

หน้า A เพลงจดหมายผิดซอง, เพลงเลิกเมียบอกมา, เพลงคุณไม่รักทาไมไม่บอก, เพลงจอมขวัญใจ, เพลงทาสเทวี, เพลงหนุ่มลาปางตามเมีย, เพลงไอ้หนุ่ม ตชด, เพลงซอตารายา, เพลงไอ้หนุ่มดอยเต่า 

หน้า B เพลงสายแปลสายใจ, เพลงหยิกแก้มหยอก, เพลงสาวอีสานรอรัก, เพลงคนงามลืมง่าย, เพลงหลังคาแดง, เพลงทาบุญร่วมชาติ, เพลงรอวันเธอว่าง, เพลงบัวตูมบัวบาน 

ม้วนที่ 2 ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม ชุด 2” 

หน้า A เพลงรักน้องพร, เพลงสาวจันทร์กั้งโกบ, เพลงเต้ยแล้วแต่วาสนา, เพลงสาวนาคอยคู่,เพลงหนี้กรรม, เพลงโฉมนาง, เพลงโชเล่ย์พเนจร, เพลงแม่ค้าแม่ขาย, เพลงทหารเกณฑ์ผลัดสอง 

หน้า B เพลงแม่หม้ายซิงๆ, เพลงทาแป้งรอ, เพลงจะขอก็รีบขอ, เพลงน้าตาเมียซาอุ, เพลงสาวหมอลาจาได้, เพลงสาวราวง, เพลงคิดฮอดอ้ายแน่เด้อ, เพลงเอียงแก้มคอย, เพลงเมียไม่มาเมียไม่มี 48 

รูปปกเทป ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม ชุด 2” 

ม้วนที่ 3 ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม ชุด 3” 

หน้า A เพลงปูไข่ไก่หลง, เพลงผู้หญิงหน้าเงิน, เพลงลองมารักคนชั่ว, เพลงเมาลูกเดียว, เพลงรักคนยิ้มแป้น, เพลงเขมรไล่ควาย, เพลงควายหาย, เพลงผมชักจะเบื่อคุณ, เพลงแสนเมา, เพลงจาใจจาก 

หน้า B เพลงรักริงโง, เพลงเสียงครวญจากเกาหลี, เพลงรักแท้จากหนุ่มไทย, เพลงแม่ย่านางเพลงบุญแข่งเรือ, เพลงหนุ่มซอรอแฟน, เพลงซอจันทราลายคราม 

รูปปกเทป ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม ชุด 3” 

ครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2539 นายทรงสัญ บวรพัฒน์นนต์ หจก.ทิพย์เนตรเอนเตอร์ไพร์ส 228 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือ. จ.เชียงใหม่ จ้างให้ไปบันทึกเทป จานวน 2 ม้วนในราคา 15,000 บาท ม้วนที่ 1 ชื่อ “ดนตรีประกอบพิธีงานบุญชาวเหนือ” ม้วนที่ 2 ชื่อ “ดนตรีประกอบพิธีงานศพชาวเหนือ” บันทึกเสียงที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ (สัมภาษณ์นายบุญถึง แผลงฤทธิ์)

ม้วนที่ 1 ชื่อ “ดนตรีประกอบพิธีงานบุญชาวเหนือ” 

หน้า A เพลงไหว้ครู (เพลงมวย), เพลงโหมโรงล้านนา, เพลงผีมดห้อยผ้า, เพลงมอญเชียงแสน, เพลงเชียงแสน, เพลงพม่า, เพลงเสเลเมา 

หน้า B เพลงเป็นโสดทาไม, เพลงสาวสวนแตง, เพลงน้าค้างเดือนหก, เพลงห้องนอนคนจน,เพลงลอยแพ, เพลงรอรักที่อู่รถ, เพลงตายยาก, เพลงไอ้หนุ่มเลี้ยงควาย, เพลงรักจางบางประกง 

รูปปกเทปชื่อชุด “ดนตรีประกอบพิธีงานบุญชาวเหนือ” 

ม้วนที่ 2 ชื่อ “ดนตรีประกอบพิธีงานศพ ชาวเหนือ” 

หน้า A เพลงแหย่งหลวง, เพลงปราสาทไหว, เพลงพม่า 

หน้า B เพลงธรณีกรรแสง, เพลงมอญยกศพ, เพลงอิเหนาราพัน, เพลงเขมรปากท่อ 

รูปปกเทปชื่อชุด “ดนตรีประกอบพิธีงานศพ ชาวเหนือ” 50 

ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2542 นายทรงสัญ บวรพัฒน์นนต์ หจก.ทิพย์เนตรเอนเตอร์ไพร์ส 228 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือ. จ.เชียงใหม่ จ้างให้ไปบันทึกเทป จานวน 7 ม้วนในราคา 35,000 บาท ม้วนที่ 1 ชื่อยกครู เทพ-เจ้า ม้วนที่ 2 ชื่อแห่ศพ ม้วนที่ 3 ชื่อแห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 1 ม้วนที่ 4 ชื่อแห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 2 ม้วนที่ 5 ชื่อแห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 3 ม้วนที่ 6 แห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 4 ม้วนที่ 7 ชื่อแห่มันสะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุดที่ 5 บันทึกเสียงที่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ม้วนที่ 1 ชื่อชุด “ยกครูเทพ-เจ้า” 

หน้า A (ยกครูใหญ่ ตอนเช้า) เพลงรามวย, เพลงผีมดห้อยผ้า, เพลงโหมโรงพื้นเมือง, เพลงมวย (ท่อนเร็ว), เพลงผีมดห้อยผ้า, เพลงแห่ก๋าย, เพลงพม่า 

หน้า B (ฟายครู ตอนบ่าย) เพลงผีมดห้อยผ้า, เพลงมวย (ท่อนเร็ว), เพลงมอญเชียงแสน, เพลงเชียงแสน ,เพลงมอญลาปาง, เพลงราวง 

รูปปกเทปชื่อชุด “ยกครูเทพ-เจ้า” 

ม้วนที่ 2 ชื่อชุด “แห่ศพ” 

หน้า A เพลงแหย่งหลวง, เพลงปราสาทไหว, เพลงแหย่งหน้อย, เพลงพม่า, เพลงพม่าราขวาน, เพลงพม่าแทงกบ 

หน้า B เพลงธรณีกรรแสง, เพลงดาวทอง, เพลงนกขมิ้น, เพลงห่วงอาลัย, เพลงอิเหนา, เพลงโหมโรงเผาศพ (เพลงมวย) 51 

รูปปกเทปชื่อชุด “แห่ศพ”

ม้วนที่ 3 ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ด เพชรพยอม 99 ชุด 1” 

หน้า A เพลงยาใจคนจน, เพลงจดหมายฉบับสุดท้าย, เพลงชอบคนมีตังค์, เพลงรักจริงให้ติงนัง, เพลงอยากดูหัวใจ, เพลงถามแม่ดูก่อน 

หน้า B เพลงผู้ชายในฝัน, เพลงฉันเปล่านา เขามาเอง, เพลงบัวตูมบัวบาน, เพลงกระท่อมพ่อหม้าย, เพลงจาใจจาก, เพลงยอมตายเพราะพ่อตาย, เพลงคนใต้ใจซื่อ, เพลงรักคนยิ้มแป้น 

รูปปกเทปชื่อชุด “แห่มันสะเด็ด เพชรพยอม 99 ชุด 1” 

ม้วนที่ 4 ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ด เพชรพยอม 99 ชุด 2” 

รูปปกเทป ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 2” 

ม้วนที่ 5 ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 3” 

หน้า A เพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ, เพลงนกขมิ้น, เพลงจอมขวัญใจ, เพลงทาสเทวี, เพลงบัวน้อยคอยรัก, เพลงสาวน้อย, เพลงเขมรไล่ควาย, เพลงควายหาย, เพลงผมชักเบื่อคุณ,เพลงน้าค้างเดือนหก 

หน้า B เพลงขาดเงินขาดรัก, เพลงรักจางบางปะกง, เพลงผู้หญิงหน้าเงิน, เพลงหนุ่มนารอนาง,เพลงใครลืมใครก่อน, เพลงไทยดาราพัน, เพลงฮักกันบ่ได้, เพลงแม่ค้าแม่ขาย 

รูปปกเทปชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 3” 

ม้วนที่ 6 ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 4” 

หน้า A เพลงนิราศเวียงพิงค์, เพลงเทพีเชียงใหม่, เพลงสาวบ่อสร้าง, เพลงไอ้หนุ่ม ตชด, เพลงแอบฝัน, เพลงทาบุญร่วมชาติ, เพลงคุณไม่รักทาไมไม่บอก, เพลงเสียงซอสั่งสาว, เพลงชมทุ่ง 

หน้า B เพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ, เพลงสาวสวนแตง, เพลงสาวอีสานรอรัก, เพลงสาว-นาคอยคู่, เพลงหนี้กรรม, เพลงมนต์เสียงเพลง, เพลงรักริงโง, เพลงเสียงครวญจากเกาหลี, เพลงอารีดัง

รูปปกเทปชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 4” 

ม้วนที่ 7 ชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุด 5” 

หน้า A เพลงราวงลอยกระทง, เพลงใจนางเหมือนทางรถ, เพลงบ้านนาสัญญารัก, เพลงจะ-ขอก็รีบขอ, เพลงคนดังลืมหลังควาย, เพลงรอรักที่อู่รถ, เพลงจองไว้ก่อน, เพลงหนีไม่พ้น, เพลงใจ-ชายใจหญิง, เพลงเหมือนไม่เคย 

หน้า B เพลงเป็นโสดทาไม, เพลงสาวสวนแตง, เพลงน้าค้างเดือนหก, เพลงห้องนอนคนจน, เพลงลอยแพ, เพลงรอรักที่อู่รถ, เพลงตายยาก, เพลงไอ้หนุ่มเลี้ยงควาย, เพลงรักจางที่บางปะกง 

รูปปกเทปชื่อชุด “แห่มันสะเด็ดเพชรพยอม 99 ชุดที่ 5” 

ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2544 นายทรงสัญ บวรพัฒนันต์ หจก.ทิพย์เนตรเอนเตอร์ไพรส จ้างให้ไปบันทึกเทป จานวน 3 ม้วน ในราคา 15,000 บาท วงปี่พาทย์ล้านนาประยุกต์ ลูกทุ่ง 1 ม้วน ชื่อแห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 44 ขลุ่ยประยุกต์ 2 ม้วน ม้วนที่ 1 ชื่อม่วนสะเด็ดเพชรพยอม ชุด 1 ได้แก่ เพลงล่องแม่ปิง น้อยใจยา ลาวกระทบไม้ พม่าราขวาน แห่ก๋าย 1 แห่ก๋าย 2 แห่ก๋าย 3 ม้วนที่ 2

ชื่อม่วนสะเด็ดเพชรพยอม ชุด 2 ได้แก่ เพลงแม่โขง-แม่ปิง ปี่จุมห้า ลาวเดินดง ฤาษี-หลงถ้า เขมรปากท่อ พระลอเลื่อน สร้อยสนตัด บันทึกที่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ม้วนที่ 1 ชื่อชุด “แห่มันส์สะเด็ดเพชรพยอม 44” 

หน้า A เพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้ง, เพลงปริญญาใจ, เพลงใจอ่อน, เพลงบีบหัวใจ, เพลงเสียที-ที่เมา, เพลงสวยไว้ก่อน, เพลงราวง 

หน้า B เพลงรองเท้าหน้าห้อง, เพลงสอนหนูหน่อย, เพลงปากว่ามือไว, เพลงสาวน้อย , เพลงสาวจี๋, เพลงแฟนฉันไม่ต้องหล่อ, เพลงลอย ลม วน 

รูปปกเทปชื่อชุด “แห่มันมันสะเด็ดเพชรพยอม 44” 

ม้วนที่ 2 ชื่อชุด “ม่วนสะเด็ดเพชรพยอม” ขลุ่ยประยุกต์ 

หน้า A เพลงล่องแม่ปิง, เพลงน้อยใจยา, เพลงลาวกระทบไม้, เพลงพม่าราขวาน, เพลงซอ-เงี้ยว 

หน้า B เพลงแห่ก๋าย 1, เพลงแห่ก๋าย 2, เพลงแห่ก๋าย 3 

รูปปกเทปชื่อชุด “ม่วนสะเด็ดเพชรพยอม ชุด 1”

ม้วนที่ 2 ชื่อชุด “ม่วนสะเด็ดเพชรพยอม” ขลุ่ยประยุกต์ 

หน้า A เพลงราวงแม่โขง, เพลงราวงแม่ปิง, เพลงปี่จุมห้า 

หน้า B เพลงลาวเดินดง, เพลงฤาษีหลงถ้า, เพลงเขมรปากท่อ, เพลงพระลอเลื่อน, เพลงสร้อยสนตัด 

รูปปกเทปชื่อชุด “ม่วนสะเด็ดเพชรพยอม ชุด 2” 

การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

วงปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอมเป็นวงปี่พาทย์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างหลังจากที่มีผู้ว่าจ้างให้ไปบันทึกเสียงแห่วงปี่พาทย์ทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นำเทปเสียงไปเปิดตามงานมงคลและงานอวมงคลต่างๆ ของภาคเหนือ โดยเฉพาะการแห่บรรเลงสดงานประเพณีฟ้อนผีเจ้านาย ฟ้อนผีมด ผีเม็งและงานศพ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากกลุ่มเยาวชนหลายๆ กลุ่มได้มาศึกษาเรียนรู้จากวงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอมเป็นจำนวนมาก และยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์หลายรุ่น ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และมีอาจารย์อีกหลายสถาบันมาสัมภาษณ์ บันทึกรายการ และทำการศึกษาวิจัย 

แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Yaowapa Khueankham
Information Specialist at Maejo University Archives

  นิคม สุคันธา ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์

  Previous article

  ดวงเดช ใคร้มูล ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์

  Next article

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  ยอมรับทั้งหมด
  Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
   Always Active

   ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

   คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

  บันทึก