Artist

นายทองดี กันธิยะ ภูมิปัญญาด้านการจักสาน

ภูมิปัญญาด้านการจักสาน นายทองดี กันธิยะ บ้านหนองแหย่ง ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ได้แก่ สานแซะ สานไซ สานตุ้ม สานก๋วยสังฆ์ สานก๋วยซอง (ก๋วยสลาก) สานช้าหวด ตามต๋าแหลว สานฝาฉี สานก๋วยต๋าห่าง (ก๋วยใส่ผัก) สานไม้กวาดแข็ง สาน แหล่งที่มา : ...
Artist

นางรัตนา บุญจันต๊ะ ภูมิปัญญาการทําผ้าทอมือพื้นเมือง

ภูมิปัญญาการทําผ้าทอมือพื้นเมือง นางรัตนา บุญจันต๊ะ ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การทอผ้าพื้นเมือง ได้แก่ ซิ่นไตลื้อ ซิ่นลายน้ําไหล ซิ่นก่าน ผ้าซิ่นยกลาย ผ้าตัดเสื้อ ผ้าขาวม้า ตุงชัย ถุงย่ามและการทอเย็บกระเป๋า ซิ่นลายที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับรางวัลของดีอําเภอสันทราย คือ “ซิ่นหมาต่าควายหลวง” วัสดุและอุปกรณ์ ฝ้าย กระบวนการและขั้นตอนการผลิต ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ...
Artist

นางเพ็ญศรี บุญเพิ่มพูน ภูมิปัญญาการทําผ้าทอมือพื้นเมือง

ภูมิปัญญาการทําผ้าทอมือพื้นเมือง นางเพ็ญศรี บุญเพิ่มพูน ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การทําผ้าทอมือ ผ้าซิ่น ผ้าพื้น ผ้าคลุมไหล่ การทอตุงชัย การทําถุงย่าม การทําผ้าขาวม้าและได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านสัน หลวง กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านเจดีย์แม่ครัว มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา นักเรียนมาศึกษาเก็บข้อมูลการทอผ้า ไปสาธิตการทอผ้าที่สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสาธิตการทอผ้างานของดีอําเภอสันทราย ...
Artist

นายอดุลย์ ใคร้มูล ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 

นายอดุลย์ ใคร้มูล ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์  นายอดุลย์ ใคร้มูล เป็นคน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ สามารถเล่นดนตรีได้หลายอย่างได้แก่ ฆ้องวง กลองชุด กลองบองโก้ ระนาดทุ้ม ระนาดเหล็ก กลองเต่งถิ้ง กลองชุด ฉาบ  วงปี่พาทย์ล้านนา “วงเพชรพยอม” แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย ...
Artist

นายดวงเดช   ใคร้มูล ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์

นายดวงเดช   ใคร้มูล ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ นายดวงเดช ใคร้มูล ตำบลสันทรายหลวง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในดักตนตรีพื้นเมือง วงเพชรพยอม มีประสบการณ์การบรรเลง ดนตรี  40  กว่าปี  เล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด  ได้แก่  ระนาดเอก ฆ้องวง ระนาดทุ้ม ระนาดเหล็ก กลองชุด กลองบองโก้ แนหลวง ...
KNOWLEDGE

วงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอม 

ผลงานวงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอม  วงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอมได้มีผู้ว่าจ้างให้ไปทาการบันทึกเทปเสียงครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2537 โดยพ่อครูบุญศรี รัตนัง ให้ไปบันทึกเสียง ในราคา 6,000 บาท จานวน 1 ม้วน ชื่อดนตรีพื้นเมืองลานนา กลองเต่งทิ้ง ใช้ประกอบในพิธีงานศพ บันทึกเสียงที่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบด้วยเพลง  หน้า ...
Artist

นายนิคม   สุคันธา ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์

นายนิคม   สุคันธา ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ นายนิคม สุคันธา เป็นคนตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงเพชรพยอม มีประสบการณ์บรรเลงวงสะล้อซึงและวงปี่พาทย์ มากกว่า 40 ปี เล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดได้แก่ กลองชุด กลองบองโก้ กลองเต่งถิ้งและกำกับดูแล เครื่องเสียง วงปี่พาทย์ล้านนา “วงเพชรพยอม” แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย ...
Artist

นายอินทร ทิมา ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมือง 

นายอินทร ทิมา ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมือง  นายอินทร ทิมา เป็นคนตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ก่อตั้งวงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ “วงเพชรพยอม” ที่ชื่อมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการปี่พาทย์ล้านนา รับงานแห่บรรเลงงานฟ้อนผีเจ้านาย งานฟ้อนผีมดผีเม็ง งานประเพณีของชาวล้านนาและงานอวมงคล ทำการบันทึกเทปเสียงมากถึง ๑๖ ชุด มีคนนิยมนำไปเปิดตามงานประเพณีมงคลและงานอวมงคลของภาคเหนือโดยทั่วไป  วงปี่พาทย์ล้านนา “วงเพชรพยอม” แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย ...
Craftsman

นายคำจันทร์ จองฟอง ภูมิปัญญาปราชญ์ล้านนาการทำหมากไหม

ผลงาน การทำหมากไหม หมากแก่นแห้ง สาหรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวล้านนาหรือนำไปกินและ ใช้เป็นยาสมุนไพร แก้ไข้ แก้เบาหวาน ใช้ย้อมสีน้ำหมาก ยาถ่ายพยาธิ หมากไหม คือ การนำหมากที่เป็นลูกนำมาผ่าเป็นกลีบ 5-6 กลีบแล้วนำมาร้อยเป็นเส้นหรือ ร้อยไหม 1 เส้น เรียกว่า 1 ไหม 10 ไหม ...
Craftsman

นางสาวศุภจิตรา คำราพิช ภูมิปัญญาด้านการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ผลงาน การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม รูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นขนาดพอดีคำ ข้าวแต๋นรูปหัวใจ ข้าวแต๋น ขนาดทั่วไป แบบราดน้ำอ้อยและแบบไม่ราดน้ำอ้อย และนำเศษข้าวแต๋นที่แตกหักหรือเป็นเม็ดมาทำเป็นข้าวแต๋นอัด ได้ออกรายการทีวีโทรทัศน์ รายการไอเดียทำเงิน ออกอาศทางช่อง ๕ และรายการของเชพโรเจอร์ แวนแดม เชฟระดับมิชชลิน ผู้ชำนาญทางด้านขนมหวานและเบเกอร์รี่ ออกอากาศที่ประเทศเบลเยี่ยม ตอน Roger Van Damme in Thailand ...

Posts navigation