Artist

นายมานพ วังศรี ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 

นายมานพ วังศรี ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์และหัตถกรรมเครื่องเงิน  นายมานพ วังศรี เป็นคนบ้านแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เคยบรรเลงกับวงอื่นมาก่อนหลายวง เช่น วงพลังหนุ่มแม่ย่อย วงขวัญใจแม่หม้าย วงกู่เสือ วงชัยนารายณ์ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย วงป่าบงศิลป์ วงศิษย์เจ็ดสี เริ่มเข้าวงเพชรพยอม เมื่อปี 2550 ประสบการณ์เป็นนักดนตรี ...
Artist

อนันต์ สุจริต ภูมิปัญญาการทําโคมแขวนล้านนา

ภูมิปัญญาการทําาโคมแขวนล้านนา นายอนันต์ สุจริต ตําบลสันนาเม็ง อําเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานการทําโคมแขวนล้านนา ขนาด 5 นิ้ว 4 นิ้ว 6 นิ้ว 14 นิ้ว 15 นิ้วและขนาด 1 เมตร ทํา โคมเงี้ยว ...
Artist

อัมพร คงใหญ่ ภูมิปัญญาการทําสมุนไพรพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาการทําสมุนไพรพื้นบ้าน นางอัมพร คงใหญ่ ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การทําสมุนไพรที่ใช้รักษาภายนอก ได้แก่ การทําลูกประคบ สมุนไพรอบตัว สมุนไพรแช่ มือ แช่เท้า สมุนไพรอบหลังคลอด แผ่นสมุนไพรกําจัดกลิ่นรองเท้า สมุนไพรดับกลิ่นในรถ สมุนไพรลูกประคบน้อยช่วยผ่อนคลายเครียด นวดแผนไทยและรับอบสมุนไพร จัดจําหน่ายและขายส่งที่บ้าน ซึ่ง ขายในราคาชุดละ 30 บาท ...
Artist

มานิตย์ บุญศรี ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว นายมานิตย์ บุญศรี ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานการทํากระบวย ทัพพี แก้วกาแฟ แก้ววาย กระปุกออมสิน พาน (ขัน) ซึ่งทําจาก กะลามะพร้าว และยังทําด้ามมีด ด้ามขวาน การกลึงไม้รูปแบบต่างๆ แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล ...
Artist

สุพิศ พยัคฆ์เมธี ภูมิปัญญาการทํากระดาษสาและโคมแขวน

ภูมิปัญญาการทํากระดาษสาและโคมแขวน นางสุพิศ พยัคฆ์เมธี บ้านหนองแหย่ง ตําบลหนองแหย่ง อําาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การผลิตกระดาษสา การทําโคมแขวน การตัดตุงไส้หมู วัสดุเครื่องมือ 1. ปอสา 2. เยื่อสน 3. สีใส่กระดาษ 4. เฟลม (พิมพ์)5. ถาดน้ํา 6. เครื่องปั่นปอสา ...
Artist

โสภิณ อุ่นเมือง ภูมิปัญญาการจักสานใบมะพร้าวและแกะสลักไม้

ภูมิปัญญาการจักสานใบมะพร้าวและแกะสลักไม้ นางโสภิณ อุ่นเมือง บ้านหนองแหย่ง ตําบลหนองแหย่ง อําาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์สานใบมะพร้าว ได้แก่หมวก พาน ซุ้มโค้ง ซุ้มประตูป่าแบบต่างๆ พัด สลิ่ง แกะสลัก ผัก ผลไม้ และยังสามารถแกะสลักไม้รูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนการสานใบมะพร้าวตามสถานศึกษาได้แก่ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ...
Artist

ทองดี กันธิยะ ภูมิปัญญาด้านการจักสาน

ภูมิปัญญาด้านการจักสาน นายทองดี กันธิยะ บ้านหนองแหย่ง ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ได้แก่ สานแซะ สานไซ สานตุ้ม สานก๋วยสังฆ์ สานก๋วยซอง (ก๋วยสลาก) สานช้าหวด ตามต๋าแหลว สานฝาฉี สานก๋วยต๋าห่าง (ก๋วยใส่ผัก) สานไม้กวาดแข็ง สาน แหล่งที่มา : ...
Artist

รัตนา บุญจันต๊ะ ภูมิปัญญาการทําผ้าทอมือพื้นเมือง

ภูมิปัญญาการทําผ้าทอมือพื้นเมือง นางรัตนา บุญจันต๊ะ ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การทอผ้าพื้นเมือง ได้แก่ ซิ่นไตลื้อ ซิ่นลายน้ําไหล ซิ่นก่าน ผ้าซิ่นยกลาย ผ้าตัดเสื้อ ผ้าขาวม้า ตุงชัย ถุงย่ามและการทอเย็บกระเป๋า ซิ่นลายที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับรางวัลของดีอําเภอสันทราย คือ “ซิ่นหมาต่าควายหลวง” วัสดุและอุปกรณ์ ฝ้าย กระบวนการและขั้นตอนการผลิต ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ...
Artist

เพ็ญศรี บุญเพิ่มพูน ภูมิปัญญาการทําผ้าทอมือพื้นเมือง

ภูมิปัญญาการทําผ้าทอมือพื้นเมือง นางเพ็ญศรี บุญเพิ่มพูน ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การทําผ้าทอมือ ผ้าซิ่น ผ้าพื้น ผ้าคลุมไหล่ การทอตุงชัย การทําถุงย่าม การทําผ้าขาวม้าและได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านสัน หลวง กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านเจดีย์แม่ครัว มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา นักเรียนมาศึกษาเก็บข้อมูลการทอผ้า ไปสาธิตการทอผ้าที่สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสาธิตการทอผ้างานของดีอําเภอสันทราย ...
Artist

อดุลย์ ใคร้มูล ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 

นายอดุลย์ ใคร้มูล ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์  นายอดุลย์ ใคร้มูล เป็นคน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ สามารถเล่นดนตรีได้หลายอย่างได้แก่ ฆ้องวง กลองชุด กลองบองโก้ ระนาดทุ้ม ระนาดเหล็ก กลองเต่งถิ้ง กลองชุด ฉาบ  วงปี่พาทย์ล้านนา “วงเพชรพยอม” แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย ...

Posts navigation