0

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองจ๊อม บางส่วนของตำบลหนองหาร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลแม่โจ้เป็นเทศบาลตำบลแม่โจ้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 19.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,155 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ 3 เมือง คือตำบลหนองหาร ตำบลป่าไผ่ และตำบลหนองจ๊อม และประกอบด้วย 19 ชุมชน ดังนี้

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบลหนองหาร มีจำนวน 13 ชุมชน คือ
หมู่ที่ 1 ชุมชนแม่เตาไห 1
หมู่ที่ 1 ชุมชนแม่เตาไห 2
หมู่ที่ 2 ชุมชนป่าบง
หมู่ที่ 3 ชุมชนป่าขาม
หมู่ที่ 3 ชุมชนห้วยเกี๋ยง
หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่โจ้
หมู่ที่ 5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1
หมู่ที่ 5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 2
หมู่ที่ 6 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด
หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย
หมู่ที่ 10 ชุมชนเกษตรใหม่
หมู่ที่ 11 ชุมชนไร่สหกรณ์
หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่

ตำบลป่าไผ่ มีจำนวน 4 ชุมชน คือ
หมู่ที่ 5 ชุมชนแม่ดู่
หมู่ที่ 5 ชุมชนหนองทราย
หมู่ที่ 10 ชุมชนหลิ่งมื่น
หมู่ที่ 13 ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว

ตำบลหนองจ๊อม มีจำนวน 2 ชุมชน คือ
หมู่ที่ 4 ชุมชนแพะป่าห้า
หมู่ที่ 7 ชุมชนศรีสหกรณ์

Sittichai Wimala
Librarian at Maejo University Archives

วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย)

Previous article

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

Next article

You may also like

More in DISCOVER